ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 15/2020 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים לחברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 15/2020 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכים במכרז : 
סונול ישראל בע"מ
פז חברת נפט בע"מ
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים לרכב לרכבי החברה, כדוגמת שירותי שטיפת רכבים ושירותי אספקה, התקנה, אחזקה של התקני תדלוק מסוג "דלקן אוניברסלי" ומתן שירותי אחריות עבורם וזאת בפריסה ארצית (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

09.09.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
09.09.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
29.09.20 – לצפייה במסמך הבהברות לחץ כאן 
11.10.20 – לצפייה בהודעה בדבר דחיית מועד ההגשה לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם הגוף אשר יעמוד בכל תנאי הסף ויציע את הצעת המחיר הנמוכה ביותר למתן השירותים ויעניק לה שירותי התקנת התקני תדלוק מסוג "דלקן אוניברסאלי", אחזקתם, וכן לאספקת שירותי תדלוק ושירותים נלווים. בנוסף, תהא רשאית החברה להתקשר עם המציע אשר הצעתו דורגה במקום השני לאספקת שירותי תדלוק ושירותים נלווים (אך לא לקבלת שירותי התקנת הדלקנים ואחזקתם – שירותים אשר יוענקו על ידי הזוכה הראשי).

ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, עם כל אחד מן הזוכים בנפרד, הינה לתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים החל מיום החתימה על ההסכם. לחברה שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות – עם כל אחד מן הזוכים בנפרד – בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת או חלק ממנה, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על ארבע (4) שנים.

רשאי להגיש הצעות מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים שלהלן:

  • המציע סיפק במהלך השנים 2020-2017 שירותי תדלוק, לשלושה (3) גופים שכל אחד מהם בעל צי של 30 רכבים לתקופה רצופה של 24 חודשים לכל גוף בנפרד.
  • המציע הינו חברת דלק רשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.
  • המציע מפעיל, בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמו, לרבות באמצעות זכיינים, לפחות  מאה וחמישים (150) תחנות תדלוק ציבוריות בפריסה ארצית  בהן ניתנים שירותי תדלוק לבנזין מסוג 95 אוקטן וסולר תחבורה. 
  • המציע מפעיל בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמו, לרבות באמצעות זכיינים, לפחות ארבעים וחמש (45) תחנות שירות לשטיפת רכבים בפריסה ארצית. 
  • המציע הינו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 16.9.20 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 13.10.20 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במשרדי החברה יצחק שדה 40 ת"א, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.