ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 07/2020 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת ציוד מתכלה, ריאגנטים/כימיקלים, ושירות ציוד מעבדה עבור המעבדה של החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 07/2020 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת ציוד מתכלה,  ריאגנטים/כימיקלים, ושירות ציוד מעבדה עבור המעבדה של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכים במכרז : 
1. מרקורי מוצרי מדע ותעשייה מאגרים ריאגנטים / כימיקלים למעבדה
2. סיליקול ציוד מדעי ציוד מעבדה מתכלה ו-ריאגנטים/כימיקלים למעבדה
3. בית דקל הנדסה וייצור ציוד מעבדה מתכלה ו-ריאגנטים/כימיקלים למעבדה
4. פוטרמן ייזום ניהול ושיווק ציוד מעבדה מתכלה ו-ריאגנטים/כימיקלים למעבדה
5. ISI  מכשור מדעי לישראלה ציוד מעבדה מתכלה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
6. סקאילאב – ולרי ודובין ציוד מעבדה מתכלה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
7. דוקטור גוליק פתרונות מדעיים ציוד מעבדה מתכלה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
8. מדנט ציוד מעבדה מתכלה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
9. אלדן ציוד אלקטרוני ציוד מעבדה מתכלה, ריאגנטים/כימיקלים למעבדה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
10. ברגל ציוד אנליטי ציוד מעבדה מתכלה, ריאגנטים/כימיקלים למעבדה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
11. יואל נעים ציוד מעבדה מתכלה, ריאגנטים/כימיקלים למעבדה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
12. ספקטרו (ישראל) ציוד מעבדה מתכלה, ריאגנטים/כימיקלים למעבדה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
13. רומיכל ציוד מעבדה מתכלה, ריאגנטים/כימיקלים למעבדה ו-שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה
14. א.ד. הנדסת חדרים שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה.
15. אגנטק שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה.
16. אטריטק שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה.
17. ד.ש. ביואנליטיקס שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה.
18. ש.ק.מקמ הנדסה שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה.
19. פי.וי.פלסט פרוייקטים והנדסה שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה.
20. א.ו.ב.א שרותי הייטק (2003) שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה.
21. אחים אייזנברג שירות תחזוקה ותיקונים של ציוד מעבדה.

 

 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכמי מסגרת לאספקת ציוד מתכלה וריאגנטים/כימיקלים עבור המעבדה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת ההליך מעוניינת החברה להקים שלושה (3) תתי מאגרים כאשר תחת כל תחום ייבחרו ספקי מסגרת (אשר אליהם היא תפנה מעת לעת, ובהתאם לצרכיה, לקבלת הצעות מחיר לרכישת ציוד – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 (שלוש) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

01.10.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
01.10.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
25.10.20 – לצפייה במסמך הבהרות  לחץ כאן

  • המציע הנו אזרח ישראל או גוף רשום כדין במדינת ישראל.
  • ניסיון קודם – למציע ניסיון קודם בהתאם לתת המאגר שבו המציע מבקש להיכללם :
  • – עבור תת מאגר 2.2.1 – ציוד מעבדה מתכלה  המציע סיפק ציוד מעבדה בהיקף של מעל 200,000 ש"ח בשנה במהלך שנתיים מתוך השלוש שקדמו למועד ההצעה (200 אלף ש"ח לכל שנה בנפרד).
  • – עבור תת מאגר 2.2.2 – ריאגנטים/כימיקליים למעבדה המציע סיפק ריאגנטים/כימיקלים למעבדה בהיקף של מעל 200,000 ש"ח בשנה במהלך שנתיים מתוך השלוש שקדמו למועד ההצעה (200 אלף ש"ח לכל שנה בנפרד).
  • – עבור תת מאגר  2.2.3 – שירות לציוד מעבדה –  המציע סיפק שירות לציוד מעבדה בהיקף של מעל 200,000 ש"ח בשנה במהלך שנתיים מתוך השלוש שקדמו למועד ההצעה (200 אלף ש"ח לכל שנה בנפרד).

מובהר כי לא ניתן לחבר בין תנאי הסף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף עבור תת מאגר, והניסיון צריך להיות במלואו עבור כל אחד מתת מאגר בו מעוניין המציע להיכלל.

  • איתנות פיננסית – מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מן השנים 2018 ו-2019 בנפרד עמד על 200,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).
  • המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר סטיבן ספיבק בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 15.10.20 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 29.10.20 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.