ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 34/2020 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת משאבות, חלפים, מחברים ושירותי תיקון עבור המעבדה של החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 34/2020 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת משאבות, חלפים, מחברים ושירותי תיקון עבור המעבדה של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכים במכרז לפי תחומים :

משאבות דיאפרגמה:
פטרוס טכנולוגיות בע"מ 
י.עפרוני בע"מ

משאבות מגנטיות : 
סניבר שילבוים בע"מ
רינגל טק בע"מ
גיל הנדסה בע"מ
פטרוס טכנולוגיות בע"מ

משאבות לחץ: 
גיל הנדסה בע"מ
פטרוס טכנולוגיות בע"מ

משאבות צנטרפוגליות: 
סניבר שילבוים בע"מ
רינגל טק בע"מ
גיל הנדסה בע"מ
פטרוס טכנולוגיות בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכמי מסגרת לאספקת משאבות, חלפים, מחברים ושירותי תיקון, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת ההליך מעוניינת החברה להקים חמישה תתי-מאגרים של ספקי משאבות בתחומים שונים כאשר תחת כל תחום ייבחרו ספקי מסגרת אשר אליהם היא תפנה מעת לעת, ובהתאם לצרכיה ועל פי סוג המשאבה או השירות שיידרש לה, לצורך קבלת הצעות מחיר לרכישת משאבות, חלפים ומחברים עבורן ו/או לצורך קבלת שירותי תיקון – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 24 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 2 (שתי) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

01.10.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
01.10.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 
20.10.20 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

  • המציע הנו אזרח ישראל או גוף רשום כדין במדינת ישראל.
  • ניסיון קודם – המציע הנו בעל ניסיון קודם באספקת חמש (5) משאבות לפחות במהלך השנים 2019-2020 מן הסוג מושא תת המאגר אליו מוגשת הצעתו.

מובהר כי מציע אשר מגיש הצעה למספר תתי תחומים – יידרש להציג את הניסיון לגבי כל סוג של תת מאגר בנפרד (5 משאבות לכל סוג של תת מאגר).

  • המציע הינו יצרן או יבואן מורשה מטעם יצרן המשאבות, לגבי המשאבות מושא תת המאגר אליו מוגשת הצעתו. 
  • איתנות פיננסית – מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מן השנים 2018 ו-2019 בנפרד עמד על 200,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).
  • בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. 

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 15.10.20 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 29.10.20 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.