ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי מס 35/2020 לרכישת שני מכשירים למדידת חלקיקים באוויר עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ומתן שירותי תחזוקה למערכות (אופציונאלי)

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 35/2020 לרכישת שני מכשירים למדידת חלקיקים באוויר עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ומתן שירותי תחזוקה למערכות (אופציונאלי)

 
הזוכה במכרז :
אין.פי.סי (1982) בע"מ
 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לרכישת שני מכשירים לדיגום חלקיקים באוויר, מתן שירותי אחריות, ואפשרות (הנתונה לחברה) לקבלת שירותי תחזוקה וציוד משלים בעבור אותן המערכות, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

19.10.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
19.10.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 
29.10.20 – לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 לחץ כאן
04.11.20 – לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 לחץ כאן

החברה תתקשר עם גוף אחד אשר יספק לה שני מכשירים למדידת חלקיקים נשימים באוויר לרבות תקופת אחריות, וכן יספק לה, בתום תקופת האחריות כהגדרתה להלן, וככל שאלו יוזמנו על ידה, שירותי אחזקה וציוד משלים בעבור אותן המערכות – והכל בהתאם למסמכי המכרז ומפרט המערכות.

אספקת המכשירים לחברה תהא בתוך 5 שבועות ממועד קבלת מכתב הזכייה אצל המציע הזוכה ובתיאום עם החברה. תוך 14 ימים ממועד זה, יידרש המציע הזוכה לבצע תהליך הדרכות עבור המערכות, וזאת באתר בו תותקן המערכת.

עם תום התקנת המערכות וקבלתן על ידי החברה, המציע הזוכה יעניק לחברה תקופת אחריות למערכות בת 12 חודשים ללא תמורה. עם תום תקופת האחריות, תהא רשאית החברה להזמין מאת המציע הזוכה שירותי תחזוקה לתקופה של  12 חודשים, במהלכן יסופק גם ציוד משלים בעבור המערכות (במידת הצורך). לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו בשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה בכל פעם, וזאת ביחס לכל מערכת בנפרד.

החברה תהא רשאית לרכוש מערכת/ות נוספת/ות מן המציע הזוכה, וזאת כמפורט במסמכי המכרז.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע הנו היצרן או היבואן המורשה או המשווק המורשה של המערכות המוצעות בהצעתו.
  • המציע סיפק במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות לפחות שתי (2) מערכות מן הסוג המוצע על ידו בהצעתו או מערכות ניטור אוויר המסוגלות לבצע ניטור של מזהמים באוויר, וזאת בארץ בלבד.
  •  יצרן המערכות סיפק במהלך השנים 2018-2020 לפחות 15 מערכות מן הסוג המוצע על ידי המציע במכרז וזאת בארץ ו/או בעולם.
  • המציע מעסיק (ביחסי עובד-מעביד או כפרי לנסר) טכנאי אחד לכל הפחות המוסמך מטעם היצרן לתת שרותי תחזוקה למערכות אשר מוצעות על ידו בהצעתו למכרז, וזאת בחצר הלקוח.
  • מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מן השנים 2018 ו-2019 שנובע מאספקת מערכות ניטור אוויר עומד על 150,000 ש"ח (לפני מע"מ) לכל שנה בנפרד.
  • המערכות המוצעות על ידי המציע עומדות בכל הדרישות המצטברות הבאות :
·      בעלות תקן 12341: 2014- EN.
·      בעלות נפח דיגום האוויר שנע בין 1-2.3 מ"ק/שעה לפחות, עם אפשרות לכיוון הספיקה הרצויה בכל דיגום.
·      בעלות יכולת הפעלה מרחוק באמצעות המרשתת.
·      בעלות מחסנית פילטרים לדיגום אוטומטי והחלפת פילטרים עצמאית ע"י תכנות מראש.
·      בעלות יכולת החלפה של מערך הדיגום כך שניתן יהיה לבצע דיגום:
– חלקיקים שקוטרם קטן מ 2.5 מיקרון (PM2.5)
– חלקיקים שקוטרם קטן מ 10 מיקרון (PM10)
– חלקיקים שקוטרם קטן מ 1 מיקרון (PM1).
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר בני מעוז בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 26.10.20 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 8.11.20 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 –  תל אביב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.