ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי מס 36/2020 הזמנה להציע הצעות להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בהסכם מסגרת לאספקת פחם פעיל למפעל החברה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 36/2020 הזמנה להציע הצעות להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בהסכם מסגרת לאספקת פחם פעיל למפעל החברה
הזוכים במכרז : 
בנצ'מרק טכנולוגיות בע"מ
א.ב.פ. הנדסה כימית ואוורור בע"מ
לונגו הנדסה בע"מ
א.ד. טכנולוגיות סינון בע"מ
אודיס מפעלי סינון בע"מ
לירד טכנולוגיות בע"מ 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות ולהתקשר איתה בהסכמי מסגרת לצורך אספקת פחם פעיל ומוצרים נלווים, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

19.10.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
19.10.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
29.10.20 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

ההסכם שייחתם עם הספקים הזוכים יהא הסכם מסגרת כאשר במסגרתו החברה תפנה, מעת לעת, בבקשה לקבלת הצעות מחיר לכל ספקי המסגרת, והספק אשר יציע את הצעת המחיר הזולה ביותר ויוכל לספק לחברה את הפחם המבוקש על ידה, יוכרז כזוכה בפנייה ויקבל הזמנת עבודה אשר תכלול את טיב הפחם הנדרש, פירוט הכמויות הנדרשות, היקפן, מועד אספקה וכל פרט נוסף אחר.
תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן הספקים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה שתימסר להם. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, ביחס לכל אחד מהספקים בנפרד, בתקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת לספקים, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע מציע שהנו גוף רשום כדין במדינת ישראל אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע בעל ניסיון קודם ומוכח, אשר סיפק במהלך שלוש השנים (3) שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז זה פחם פעיל בהיקף של 40 טון לפחות במצטבר.
  • המציע הנו בעל מחזור כספי לשנים 2017, 2018 ו-2019 שלא פחת מ-500,000  ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל שנה בנפרד.
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 26.10.20  לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 8.11.20 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הנהלת החברה בפארק אקו תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.