ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי 32/2020 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור פרויקטים הנדסיים של החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 32/2020 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור פרויקטים הנדסיים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכה במכרז : לודן הנדסה ישראל בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות ולהתקשר איתה בהסכמי מסגרת לקבלת שירותי תכנון ו/או פיקוח עליון ו/או ניהול פרויקטים עבור פרויקטים הנדסיים של החברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה מעוניינת להתקשר עם עד שלוש (3) חברות תכנון בהסכמי מסגרת לצורך קבלת השירותים. ההסכם שייחתם עם הספקים הזוכים יהא הסכם מסגרת כאשר במסגרתו החברה תפנה, מעת לעת, בבקשה לקבלת הצעות מחיר לכל ספקי המסגרת, בהתאם לצרכיה, לקבלת שירותים ספציפיים. במסגרת הבקשה תפרט החברה את מהות השירותים הנדרשים מאת הספק הזוכה. ספק המסגרת אשר יציע את המחיר הזול ביותר לביצוע השירותים יוכרז כזוכה, למעט אם החליטה החברה לכלול בבקשה לקבלת הצעות המחיר גם רכיבי איכות, ובמקרה זה תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן הספקים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה שתימסר להם. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, ביחס לכל אחד מהספקים בנפרד, בשתי תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת לספקים, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.

09.11.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
09.11.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
26.11.20 – לצפייה במענה לשלאלות הבהרה לחץ כאן

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

 • המציע הנו גוף רשום כדין במדינת ישראל.
 • המציע הנו בעל ניסיון קודם מוכח במתן שירותי תכנון וליווי של שלושה (3) פרויקטים הנדסיים שבוצעו עבור גופים שונים כאשר לגבי כל אחד מהם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:
 • – היקף הביצוע הכספי של כל פרויקט עמד על 5,000,000 ש"ח לפני מע"מ.
 • – כל אחד מן הפרויקטים בוצע עבור ארגונים מהתעשייה הכימית.
 • – מתן השירותים של המציע בכל אחד מן הפרויקטים הסתיים לאחר שנת 2016 (כולל).
 • – אחד מן הפרויקט כלל שינוי או תכנון של תהליך כימי.
 • מנהל התכנון המוצע מטעם המציע למתן השירותים עונה על כל התנאים הבאים במצטבר :
 • – הוא מועסק על ידי המציע ביחסי עובד-מעביד או שקיים מסמך הבנות בינו לבין המציע לפיו באם יוכרז כזוכה במכרז הוא יועסק על ידו כעובד שכיר.
 • – הוא בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים הבאים: הנדסה כימית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית או הנדסת חשמל.
 • – הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 • – הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ותכנון מפורט כאשר במהלך תקופה זו הוא ניהל תכנון שלושה (3) פרויקטים לפחות שבוצעו עבור התעשייה הכימית שבכל אחד מהם ההיקף הכספי של הביצוע עמד על 1,000,000 ש"ח לפני מע"מ, ואחד מהם כלל שינוי או תכנון של תהליך כימי.
 • המציע מעסיק – ביחסי עובד מעביד לפחות שני (2) מנהלי פרויקט אשר כל אחד מהם עונה בנפרד בכל הדרישות הבאות במצטבר:
 • – הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול פרויקטים כאשר במהלך תקופה זו הוא ניהל לפחות שלושה (3) פרויקטים שבוצעו עבור התעשייה הכימית כאשר לפחות אחד מהם כלל שינוי או תכנון של תהליך כימי.
 • – הוא ניהל לפחות שלושה פרויקטים הנדסיים שבוצעו עבור התעשייה הכימית שעלות התכנון והליווי של כל אחד מהם עמדה על 3,000,000 ש"ח לפחות (לפני מע"מ).

מובהר כי אין מניעה שיוצגו אותם פרויקטים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף זה.

 • המציע מעסיק – ביחסי עובד מעביד לפחות שלושה (3) מנהלי ביצוע (מפקחים) אשר כל אחד מהם עונה בנפרד בכל הדרישות הבאות במצטבר:
 • – מנהל ביצוע אחד לפחות הנו בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים הבאים: הנדסה כימית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית והנדסת חשמל.
 • – שני מנהל הביצוע הנוספים הנם בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים הבאים: הנדסה כימית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית והנדסת חשמל או שהנם הנדסאי כימיה ו/או הנדסאי מכונות ו/או הנדסאי חשמל ו/או הנדסאי אזרחי.
 • – כל אחד ממנהלי הביצוע הנו בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות במתן שירותי פיקוח על ביצוע, ופיקח במהלך חמש (5) השנים האחרונות על שלושה (3) פרויקטים הנדסיים כאשר עלות הביצוע של לפחות פרויקט אחד עמדה על מעל 1,000,000 ש"ח (לפני מע"מ) לפחות.

מובהר כי אין מניעה להציג את אותו פרויקט עבור מספר מפקחים ובלבד שכל אחד מהם עסק בניהול ביצוע הפרויקט.

 • המציע הנו בעל מחזור הכנסות הנובע ממתן שירותי תכנון ופיקוח של פרויקטים הנדסיים בהיקף של 5,000,000 ש"ח (לפני מע"מ) בכל אחת מן השנים 2017, 2018 ו -2019.
 • המציע הנו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר פבל פרפדיה בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 22.11.20 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 2.12.20 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הנהלת החברה בפארק אקו תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.