ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 12-2019(א) להצטרפות למאגרי ספקי מסגרת קיימים לביצוע מגוון עבודות כלליות בחצרי החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 12-2019(א) להצטרפות למאגרי ספקי מסגרת קיימים לביצוע מגוון עבודות כלליות בחצרי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הזוכים במכרז : 
ענף 130,131 –נ.טמיר פרוייקטים בע"מ
ענף 150 – אקסלרוד ניהול וביצוע פרוייקטים בע"מ , רפי את עמוס מתכות בע"מ. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות כלליות בחצרי החברה – כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת ההליך מעוניינת החברה להרחיב מספר תתי מאגרים הקיימים לה, בתחומים שונים, כאשר מובהר כי ישנה הגבלה למספר הזוכים תחת כל תת מאגר (להלן: "ספקי המסגרת"), וזאת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. אין מניעה להגשת הצעות למספר תחומים, ומציע אף יוכל להיבחר כספק מסגרת תחת מספר תחומים, ובלבד שיעמוד בכל תנאי הסף הרלוונטיים, לכל תחום בנפרד, ויקבל ניקוד איכות גבוה דיו תחת אותו תחום.

תקופת ההתקשרות עם כל ספק מסגרת תהא ל-12 חודשים מיום שתחילתו במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים ב-4 (ארבע) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

02.12.20 –  לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
03.12.19 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
16.12.20 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

  • המציע הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 תחת קבוצת הסיווג וקוד הענף והרלוונטי בתחומים אליהם מבקש המציע להשתתף או שלפי סעיף 2(ב) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 רשום בענף הראשי לפרק הרלוונטי.
  • המציע ביצע, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, עבודות בתחום בו הוא מעוניין להשתתף עבור גוף אחד או יותר בהיקף מצטבר של 100,000 ש"ח (לפני מע"מ) בכל אחת משלוש השנים, 2017, 2018 ו-2019 (100 אלף ש"ח בנפרד לכל שנה).
  • מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מן השנים 2017, 2018 ו-2019 בנפרד עמד על 200,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).
  • בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 13.12.20 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 24.12.20 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה אזורית נאות חובב, ושם בלבד. המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.