ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 38/2020 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

מכרז פומבי מס' 38/2020 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכים במכרז :

1. רינה תעשיות נעליים  הספקת נעלי עבודה ובגדי ייצוג
2. לאמיקו בע"מ הספקת ציוד בקרה
3. קונאטל אוטומציה הספקת ציוד בקרה
4. קלטרוניקס הספקת ציוד בקרה, הספקת ציוד ושירות למערכות אל-פסק
5. ע.י הידרוטק הספקת ציוד ושירות הידראוליקה
6. יונירום אלקטרוניקס  הספקת ציוד ושירות למערכות אל-פסק
7. מנדלסון תשתיות ותעשיות  הספקת ציוד מתכת, הספקת ציוד פוליפרופילן, הספקת ציוד אינסטלציה
8. אביעם אינסטלציה הספקת ציוד פוליפרופילן, הספקת ציוד אינסטלציה
9. אלכסנדרוביץ  הספקת ציוד פוליפרופילן, הספקת ציוד אינסטלציה
10. חורש אביזרי הנעה הספקת ציוד שינוע
11. אוטומציה ירוחם הספקת ציוד שינוע, הספקת ציוד בקרה, הספקת ציוד ושירות למדחסים
12. הידראוליקה 90 הספקת ציוד שינוע, הספקת ציוד ושירות הידראוליקה

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להצטרף למאגר ספקי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני – כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת ההליך מעוניינת החברה להקים מספר תתי מאגרים ב-10 תחומים שונים (להלן: "תחום") כאשר מובהר כי אין הגבלה למספר הזוכים תחת כל תת מאגר (להלן: "ספקי המסגרת"). וכן כי אין מניעה להגשת הצעות למספר סוגי שירותים, ומציע אף יוכל להיבחר כספק מסגרת תחת מספר שירותים, ובלבד שיעמוד בכל תנאי הסף הרלוונטיים לכל תחום בנפרד.

תקופת ההתקשרות עם כל ספק מסגרת תהא ל-24 חודשים מיום שתחילתו במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים ב-2 (שתי) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

03.12.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
20.12.20 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן 

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

  • ניסיון קודם :

– המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש (3) שנים לפחות במהלך חמש (5) השנים האחרונות, באספקה של ציוד ו/או חלפים ו/או שירות מן תת המאגר המוצע על ידו בהצעתו עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של 75,000 ש"ח (לפני מע"מ) במצטבר.
למען הסר ספק כי העמידה בתנאי הסף תבחן לכל תחום בנפרד, ולכן מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למספר תחומים יידרש לעמוד בדרישה זו לגבי כל תחום בנפרד אולם אין מניעה להציג את אותם שירותים שניתנו לגוף מסוים, ובלבד שהם עונים על דרישת הניסיון המהותית.

  • היקף כספי של הציוד והחלפים הקיימים במחסן המציע :

– המציע בעל מחסן חלפים וציוד בשווי של 50,000 ש"ח (לפני מע"מ) לפחות וזאת מן הציוד או השירותים הנדרשים עבור כל תת-מאגר בנפרד.

  • איתנות פיננסית :

– מחזור ההכנסות המצטבר של המציע בשנים 2017, 2018 ו-2019 עמד על 75,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).

למען הסר ספק כי העמידה בתנאי הסף תבחן לכל תחום בנפרד, ולכן מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למספר תחומים יידרש לעמוד בדרישת היקף זו לגבי כל תחום בנפרד.

  • המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר מאור אטדגי בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 13.12.20 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 24.12.20 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.