ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 27/2020 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מדפסות בפעימות מונה – אספקת מדפסות ושירותי תמיכה למדפסות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 27/2020 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מדפסות ב"פעימות מונה" – אספקת מדפסות ושירותי תמיכה למדפסות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכה במכרז : צילומעתיק בע"מ
 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 27/2020, למתן שירותי מדפסות ב"פעימות מונה" – אספקת מדפסות ושירותי תמיכה למדפסות (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

27.12.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
28.12.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
14.01.21 – לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 לחץ כאן
19.01.21 – לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 המעודכן  לחץ כאן

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1.המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
2.ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3.המציע הוא בעל ניסיון קודם במתן שירותי מדפסות ב"פעימות מונה" – אספקת מדפסות ושירותי תמיכה למדפסות – וזאת עבור לפחות שלושה (3) גופים במקביל במהלך שלוש (3) מתוך חמש (5) השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, כאשר: לכל גוף בנפרד ניתנו שירותים אלה עבור ארבעים (40) מדפסות, לכל הפחות; וכאשר: לפחות אחת מאותן ארבעים (40) מדפסות היא מדגם Kiosera 3052, או דגם מקביל למדפסת זו.
4.מחזור ההכנסות של המציע שנובע ממתן שירותי מדפסות ב"פעימות מונה" – אספקת מדפסות ושירותי תמיכה למדפסות – בכל אחת מן השנים 2017, 2018 ו-2019 בנפרד, עמד על 200,000 ש"ח (לפני מע"מ), לפחות.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/ ביום 27.12.2020 את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום" .

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר דניאל הוכמן בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 10.1.2021. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 21.1.2021 החל מהשעה 08:30 ולא יאוחר מהשעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.