ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 01/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת צמנט בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 01/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת צמנט בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכה במכרז : סימנט אי.אס. בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת מלט מסוג צמנט באמצעות שינוע פניאומטי לאתר החברה ברמת חובב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

24.01.2021 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
24.01.2021- לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
03.02.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד אשר יספק לה מלט מסוג צמנט פורטלנד CEM II 42.5 N וזאת באמצעות שינוע פנאומטי לחצר החברה ברמת חובב – מעת לעת תפנה החברה לספק הזוכה באמצעות הזמנות עבודה ובהם תפורט כמות הצמנט המבוקש, והספק הזוכה יידרש לספקו בתוך 24 שעות ממועד קבלת הזמנה מאת החברה, ולהובילו אל ממגורות האחסון שבאתר החברה. הספק הזוכה מתחייב לספק כל כמות אשר תידרש על ידי החברה, כאשר איכות הצמנט אשר תסופק על ידו לא תפחת מן מאיכות הדגימה אותה יציג במסגרת הצעתו למכרז.

תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של שנתיים. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על 4 (ארבע) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע בעל ניסיון קודם ומוכח במהלך השנתיים שקדמו למועד להגשת ההצעה במכרז זה, באספקת מלט מסוג צמנט פורטלנד CEM II 42.5 N ו/או מסוג צמנט סיגים מסוג CEM II 42.5 N (מינימום 50% סיגים) בהיקף מצטבר של 5000 טון לשנה באמצעות שינוע פנאומטי .
  • המציע הנו בעל מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019 לא פחת מ- 4,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' אנה ברבוס בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 02.02.2021 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 17.2.2021 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד. החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.