ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 02/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעות לעובדים אל וממפעל החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 02/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעות לעובדים אל וממפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכה במכרז : מטיילי ירון בר בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי הסעות לעובדיה אל וממפעל החברה הממוקם בנאות חובב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

24.01.21 : לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
24.01.21 : לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
08.02.21 : לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד אשר יעניק לעובדיה שירותי הסעות על בסיס יומי למפעל החברה בנאות חובב ובחזרה ממנו לבאר שבע, על פי המסלולים, סוג רכבי ההסעה ושעות ההסעה אשר יימסרו למוביל על ידי החברה על בסיס יומי. ההתקשרות עם המוביל הזוכה תהא התקשרות מסגרת, והשירותים יוענקו בהתאם לצרכי החברה, כפי שיידרשו לה מעת לעת, ועל פי הזמנות שיועברו לביצועו.

תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של שנתיים. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, או חלק ממנה, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על 4 (ארבע) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע הוא גוף משפטי מאוגד כדין.
  • המציע הינו בעל רישיון בתוקף, על שמו, להפעלת משרד להסעות, כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ״ה-1985 ("צו הפיקוח").
  • המציע הנו בעל רישיון לניהול עסק תקף לביצוע ההסעות.
  • המציע מעסיק, בין אם ביחסי עובד-מעביד ובין אם כנותן שירותים, קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בתוקף בהתאם להוראות תקנות התעבורה, התשכ״א-1961.
  • המציע בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות, מתוך שלוש (3) השנים האחרונות, במתן שירותי הסעות עובדים, באופן יומיומי, לשלושה גופים לפחות, כאשר לכל אחד מהם שירותי ההסעה העונים על הדרישות המצטברות הבאות :

(א) ההסעות ניתנו ל 100 עובדים לפחות.
(ב) ההסעות בוצעו באמצעות כל אחד מסוגי הרכבים הבאים – רכב אחד לפחות עם 45 מקומות ישיבה לפחות, רכב אחד לפחות עם 20 מקומות ישיבה לפחות, ורכב אחד לפחות עם 14 מקומות ישיבה לפחות.

  • למציע צי רכבים הכולל ארבעה עשרה (14) המיועדים לביצוע ההסעות, אשר תאריך עלייתם לכביש של כל הרכבים האמורים לא יהיה מוקדם מ-1.1.2017:

(א) שני (2) רכבים בעלי 45 מקומות ישיבה לפחות;
(ב) ארבעה (4) רכבים בעלי 20 מקומות ישיבה לפחות;
(ג) שמונה (8) רכבים בעלי 14 מקומות ישיבה לפחות;
מובהר בזאת כי אין מניעה שהרכבים המוצגים, כולם או חלקם, יהיו בבעלות המציע או בחזקתו של המציע מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של 24 חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז) או שלגביה התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו.

  • המציע מעסיק, ביחסי עובד-מעביד או כנותני שירותים, לכל הפחות 14 נהגים, בעלי אזרחות ישראלית ובעלי ותק נהיגה של שלוש (3) שנים לפחות, ואשר רישיונם של כלל הנהגים תואם ל-14 כלי הרכב הנדרשים להסעת העובדים, כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
  • המציע מפעיל מערך/מערכי שירות ומוקד טלפוני מאויש/ים, הפעילים במצטבר 7/24 בכל ימי השבוע (למעט יום כיפור).
  • מחזור ההכנסות של המציע, בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019, לא פחת מ- 1,500,000 ש"ח לא כולל מע"מ.
  • המציע הינו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 02.02.2021 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 17.2.2021 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד. החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.