ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי מס 04/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן איתור ושירותי השמה לחברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 04/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן איתור ושירותי השמה לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
ספקי המסגרת המאושרים :
דנאל אדיר יהושע בע"מ
מעוף משאבי אנוש (מקבוצת מעוף) בע"מ
אדם מילא בע"מ
Exact HR
גולדן ג'וב בע"מ
ש.מ.ש השמות ופרויקטים
ל.מ עולם של כח אדם בע"מ
סלינה פתרונות משאבי אנוש
תיגבור מאגר כ"א מקצועי זמני בע"מ
או.ר.ס אווריסיס רפרזנטישן סרביסס בע"מ
מנפאואר (ישראל) בע"מ
יישום פתרונות אנושיים בע"מ
אורטל שירותי כח אדם בע"מ
ש.כ מאגרי אנוש בע"מ
זמיר שירותי כ"א בע"מ.
 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שרותי איתור, גיוס והשמת עובדים בחברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

24.01.21 : לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
24.01.21 : לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
08.02.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם ספקי מסגרת, אשר יעמדו בתנאי הסף, ובהתאם יעניקו לחברה, מעת לעת ועל פי צרכיה – ובהתאם להזמנות עבודה פרטניות שיועברו אליהם – את השירותים המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן הספקים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה שתימסר להם. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, ביחס לכל אחד מהספקים בנפרד, בשתי תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת לספקים, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע הינו בעל כל הרישיונות, האישורים וההיתרים, הנדרשים על פי דין לצורך מתן שירותי השמה וגיוס עובדים, כשהם בתוקף, ובכלל זה רישיון לשכה פרטית לתיווך עבודה עבור עובדים ישראלים, בהתאם לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.
  • המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
  • למציע סניף פעיל הממוקם במרחק של עד 30 ק"מ מנאות חובב.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' מיטל אקוקה בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 02.02.2021 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 17.2.2021 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד. החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.