ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי מס 5/2021 הזמנה להציע הצעות להצטרף לספקי מסגרת קיימים בהתקשרות מסגרת לאספקת תווי קנייה מגנטיים לרשתות מזון, חנויות ובתי עסק עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 5/2021 הזמנה להציע הצעות להצטרף לספקי מסגרת קיימים בהתקשרות מסגרת לאספקת תווי קנייה מגנטיים לרשתות מזון, חנויות ובתי עסק עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הזוכה במכרז: רמי לוי

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת ספקים להציע הצעות להתקשרות להצטרף אל ספקי המסגרת הקיימים של החברה, ולהתקשר עמה בהסכם מסגרת לאספקת תווי קנייה מגנטיים לרשתות מזון, חנויות ובתי עסק אשר יחולקו לעובדי החברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

24.01.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
24.01.21 – לצפייה בנוסח המכרז בשפה הערבית לחץ כאן
09.02.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם עד שלושה (3) ספקים נוספים מעבר לספקים אשר קשורים עמה בהסכם, איתם היא תתקשר בהסכם מסגרת, ותזמין מהם, מעת לעת ובהתאם לצרכיה, תווי קנייה מגנטיים, שיחולקו לעובדי החברה על מנת לרכוש מוצרים ברשתות מזון, חנויות ובתי עסק הפועלים כרשתות ברחבי הארץ.

החברה תרכוש מהספקים הזוכים במכרז ומן הספקים הקיימים, מעת לעת ובהתאם לצרכיה, במסגרת פניות פרטניות, תווי קנייה בסכומים משתנים עבור אירועים שונים במהלך השנה, כגון: חגים ומועדים, שי לאירועים מיוחדים וכד'. מובהר בזאת כי וועד העובדים של החברה יהא זכאי להתקשר עם המציעים הזוכים לרכישת תווי קנייה בתנאים זהים לתנאים הקבועים במכרז זה ובהסכם ההתקשרות נפרד שייחתם בין הוועד לבין המציע הזוכה.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן הספקים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה שתימסר להם. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, ביחס לכל אחד מהספקים בנפרד, בשתי תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת לספקים, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע מתחייב כי תווי הקניה תקפים לרכישת מוצרים בלפחות רשת שיווק מזון אחת אשר מפעילה לפחות סניף אחד בגבולות המוניציפליים של באר שבע וסניף אחד בגבולות המוניציפאליים של גוש דן וכן מפעילה לפחות 4 סניפים נוספים מחוץ לאזורים אלה.

מובהר בזאת כי "סניף" במכרז זה משמעו חנות השייכת לאותה רשת שיווק מזון.
כן מובהר כי אין מניעה שהספק יהא המשווק המורשה של מספר סוגי תווי קנייה ובלבד שכל אחד מתווי הקנייה עומד בכל תנאי הסף.

  • תווי הקנייה של המציע יכובדו בחמש (5) רשתות נוספות לפחות, מלבד רשת המזון, המשמשות לרכישת הלבשה, הנעלה, מוצרי ספורט, פנאי ועוד.
  • המציע הנו בעל ניסיון באספקת תווי שי לשלושה גופים ו/או לארגונים שונים אשר לכל אחד מהם בנפרד סופקו תווי קנייה מגנטיים בהיקף של 200,000 ש"ח לשנה אחת (שנת 2018 או שנת 2019 בלבד).
  • מחזור ההכנסות של המציע הנובע מאספקת תווי קנייה בכל אחת מן השנים 2017, 2018, 2019 בנפרד לא פחת מ-600,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).
  • הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע לשנים 2019-2018 אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי" כהגדרתו בגילוי דעת 58 של לשכת רואי חשבון בישראל, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".
  • המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' מיטל אקוקה בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 02.02.2021 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 15.2.2021 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40 תל אביב בקומה 4 , ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.