ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מס 06/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי גישה לאינטרנט עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מס' 06/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי גישה לאינטרנט עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכה במכרז : סלקום 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס' 06/2021, למתן שירותי גישה לאינטרנט (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

24.01.21 : לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
24.01.21 : לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
02.02.21 – לצפייה בהודעה על דחיית מועד לחץ כאן
09.02.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

החברה מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי התקנת תשתית תמסורת והספקת שירותי גישה לאינטרנט (ISP) (להלן: "שירותי גישה") בשיטת "בנדל" (Bundle) (מתן שירותי תשתית ושירותי גישה לאינטרנט), עבור מתקני החברה בנאות חובב ובמשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40 בת"א.
 
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.

2. ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

3. המציע הוא בעל רישיון מיוחד ממשרד התקשורת למתן שירותי גישה לאינטרנט התקף במועד הגשת ההצעה.

4. המציע מפעיל מרכזיות מקומיות בכל אחת מהערים הבאות: תל אביב, ירושלים ובאר-שבע.

5. המציע מספק שירותי גישה הן על גבי תשתית תמסורת שהותקנה על ידו והן על גבי תשתית תמסורת קיימת.

6. המציע מפעיל מוקד שירות ללקוחות עסקיים, הפעיל בכל ימות השנה – 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה (למעט יום הכיפורים).

7. המציע מעסיק צוות תמיכה הזמין לטיפול בתקלות 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, ומונה לפחות שלושה (3) עובדים במקביל בכל משמרת, שהם בעלי הסמכה לתמוך בשירותים מושא המכרז.

8.על המציע להוכיח כי הוא מספק כל אחד ואחד מהשירותים הבאים לעשרה (10) לקוחות עסקיים לפחות:
(1) שירותי ניהול DNS;
(2) שירותי ניהול דומיין;
(3) שירותי ניטור, לרבות התראות על תקלות באמצעות מסרונים;
(4) שירות דיווח על עומסים.

9. המציע עומד בכל אחד התנאים הבאים:
(1) המציע מספק ל- 50 לקוחות עסקיים לפחות, שירותי גישה לאינטרנט, בקצב של100 mbps  לפחות, על גבי קו סימטרי.
(2) המציע מספק ל-10 לקוחות עסקיים לפחות, שירותי גישה לאינטרנט עבור שני קווי תמסורת בו זמנית, העובדים בתצורת  cluster active-active, כך שבהתקיים כשל באחד הקווים התקשורת עוברת לקו השני.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר דני הוכמן בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 02.02.2021 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 15.2.2021 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40 תל אביב בקומה 4 , ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.