ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 11/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון למשרדי החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 11/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון למשרדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכה במכרז : א.מ. שירותים מוניציפליים בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת שירותי ניקיון במשרדי מטה החברה, הממוקם ברחוב יצחק שדה 40 קומה 4 בתל אביב-יפו, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

24.01.21 : לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
24.01.21 : לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
04.02.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד אשר יספק לה שירותי ניקיון של משרדי מטה החברה ברחוב יצחק שדה 40 תל אביב, בקומה 4 ובמשרדים בקומת הגג בבניין.

תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של 12 חודשים. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על שלוש שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע הינו בעל רישיון לשמש כקבלן שירות בתחום הניקיון בהתאם לסעיף 10א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו- 1996.
  • במהלך התקופה של שלוש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעה העניק המציע בעצמו שירותי ניקיון משרדים במשך תקופה רציפה של שנתיים לפחות וזאת לשני גופים ציבוריים כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.
  • המציע צירף להצעתו תצהיר של המציע ובעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע השירותים בנוסח מסמך א(7).
  • מחזור ההכנסות של המציע, הנובע משירותי ניקיון של משרדים, במהלך השנים 2018 ו-2019 לא פחת מ-150,000 ש"ח לשנה (לא כולל מע"מ).
  • המציע מעסיק לפחות 20 עובדי ניקיון.

מובהר כי התנאי האמור חורג מהוראות התוספת השניה לחוק לצורך הבטחת קבלת השירותים מגוף בעל יכולות ואיתנות פיננסית, ועל מנת להבטיח רציפות של השירותים והחלפת עובדים במקרה של היעדרות.

  • המציע הנו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' חלי דוכני בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 02.02.2021 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 15.2.2021 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40 תל אביב בקומה 4 , ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.