ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 16/2021 להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בהסכם מסגרת לאספקת כימיקלים שונים ומוצרים משלימים

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 16/2021 להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בהסכם מסגרת לאספקת כימיקלים שונים ומוצרים משלימים

הזוכים במכרז: 
שער כימיקלים
כימי-כל הובלה והספקת כימיקליים
דיפוכם עמגל
דשנים חומרים כימיים בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת לרכישה ואספקה של ס כימיקלים שונים ומוצרים משלימים כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה מבקשת לקבל הצעות לרכישה ואספקה של כימקלים שונים, דוגמת: פריק כלוריד, סודה קאוסטיק, חומצה גופרתית, חומצה זרחתית, סודיום סולפיד, מגנזיום אוקסיד, קלציום ניטריט וכיוצ"ב וכן מוצרים משלימים אחרים ולהתקשר בהסכם עם הספקים שיעמדו בתנאי הסף.

תקופת ההתקשרות, עם כל ספק מסגרת בנפרד, תהא ל- 24 חודשים מיום שתחילתו במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים ב-2 (שתי) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

21.02.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
22.02.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
07.03.21 – לצפייה במסמך הבהרות מס' 1 לחץ כאן
07.03.21 – לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 לחץ כאן

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שבמועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

  • המציע בעל ניסיון קודם ומוכח בשלוש (3) השנים הקודמות למועד להגשת ההצעה במכרז זה, באספקת 1,000 טון לפחות של אחד או יותר מהחומרים המפורטים להלן, ללקוח אחד או יותר:

– פריק כלוריד
– סודה קאוסטיק
– חומצה גופרתית
– חומצה זרחתית
– סודיום סולפיד
– מגנזיום אוקסיד
– קלציום ניטרט

  • המציע הנו בעל מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019 אשר לא פחת מ-500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל שנה.
  • המציע או קבלן משנה מטעמו בעלי רישיון מוביל סוג ז' או ח' להובלת חומרים מסוכנים לפי תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001.
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגמר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 28.2.21 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 14.3.21 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.