ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 15/2021 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני לעובדי החברה לשירותי איכות הסביב

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 15/2021 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני לעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכה במכרז :  אמרל בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשרות בהסכם מסגרת עמה למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני, לעובדי החברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד בהסכם מסגרת למתן השירותים מן הסוגים המפורטים במסמכי המכרז, כאשר מעת לעת תפנה החברה לספק הזוכה בפניה פרטנית לקבלת שירות. השירותים יכללו, בין היתר: ייעוץ לבניית תכנית הדרכה ופיתוח ארגוני לחברה; פיתוח הדרכות ותכני הדרכה; ביצוע הדרכות ופעילויות פיתוח ארגוני באופן פרונטלי; ביצוע הדרכות ופעילויות פיתוח ארגוני בצורה מקוונת; סיוע בתיעוד פעילויות ההדרכה, בכתיבת דוחות מעקב וסיכומים, ובהערכת אפקטיביות ההדרכות; אספקה ותחזוקת מערכת לניהול ההדרכה LMS; שירותים משלימים / נלווים נוספים, ככל שידרשו.

28.02.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
28.02.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
11.03.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

המציע הזוכה יידרש להעניק לחברה את השירותים מושא הפניות הפרטניות שיועברו אליו באמצעות מנהל פרויקט, ושני (2) רכזים (לפחות) מטעמו אשר יוצגו על ידו במסגרת הצעתו למכרז, וזאת לאורך כל תקופת מתן השירותים
 
תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של 12 חודשים. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על 4  (ארבע) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע בעל ניסיון קודם מוכח, במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, במתן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני וזאת לפחות למפעל תעשייתי אחד, ולגוף אחד המעסיק לפחות 100 עובדים, ולמשך תקופה של שלושה חודשים  לפחות (לכל גוף בנפרד).

מובהר כי אין מניעה להציג את אותו הגוף, ובלבד שעונה על כל הדרישות במצטבר.

  • מנהל הפרויקט המועסק על ידי המציע ואשר יעניק את השירותים לחברה באם ייבחר המציע עונה על כל הדרישות הבאות במצטבר:

(א)   בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
(ב)   בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט במתן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני לתקופה מצטברת של 3 שנים לפחות במהלך עשר השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, והעניק במהלכן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני, עבור לפחות מפעל תעשייתי אחד, וגוף אחד המעסיק לפחות 100 עובדים, וזאת למשך תקופה של שלושה חודשים לפחות (לכל גוף בנפרד).
מובהר כי אין מניעה להציג בס"ק זה את אותו הגוף שהוצג בתנאי סף 1.

  • שני רכזי פעילות (לפחות) אשר מועסקים על ידי המציע, ואשר יעניקו את השירותים לחברה באם ייבחר המציע כאשר כל אחד מהם בעל ניסיון מצטבר של שנתיים לפחות בתפקיד רכז במתן שירותי פיתוח ארגוני, ו/או פיתוח הדרכה ו/או הנחיית קבוצות.
  • המציע בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' מיטל אקוקה בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 7.3.21 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 17.3.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40 תל אביב בקומה 4, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.