ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – הזמנה מס 03/2021 להציע הצעות מחיר לרכישת ציוד מהחברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הזמנה מס' 03/2021  להציע הצעות מחיר לרכישת ציוד מהחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכה במכרז : מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות מחיר לרכישת ציוד של מעבדת הריח (להלן: "ההזמנה, "הצעת המחיר" ו- "הציוד", בהתאמה) מהחברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להלן.

10.03.21 – לצפייה בנוסח ההזמנה בשפה הערבית לחץ כאן
10.03.21 – לצפייה בחוברת ההזמנה לחץ כאן
10.03.21 – לצפייה בהסכם למכירת הציוד לחץ כאן
 
הגשת ההצעה ואופן העברת הציוד למציע הזוכה יעשו באופן המפורט במסמכי ההזמנה.
 
את חוברת ההזמנה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

החברה תערוך סיורים למציעים הרשומים באתר החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב, בין התאריכים 17.3.2021-22.3.2021, לצורך בחינת ובדיקת הציוד באופן ויזואלי (להלן: "הסיור"). מציע המעוניין לקיים סיור יפנה בדוא"ל eyal@escil.co.il, לאיש הקשר בחברה, אייל הרשקוביץ, לצורך תאום הגעתו לסיור.

החברה לא תקבל הצעות מחיר ממציעים אשר לא ביצעו סיור.
 
המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 24.3.2021 החל מהשעה 08:30 ולא יאוחר מהשעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את הצעת המחיר יש להגיש בקובץ PDF לדוא"ל michrazim@escil.co.il, ולשם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי ההזמנה, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי ההזמנה.