ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מס 20/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מס' 20/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכה במכרז :  קבוצת רמת בטיחות בע"מ 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס' 20/2021, למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

18.03.21- לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
18.03.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
08.04.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן
14.04.21 – המועד להגשת ההצעה נדחה לתאריך 22.4.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00.

החברה מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה ("קצין בטיחות") באמצעות קצין בטיחות שיספק המציע לחברה, ובהתאם לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 ("התקנות"). השירותים יינתנו בחצר החברה בפארק האקו-תעשייתי בנאות חובב.

תקופת ההתקשרות היא לתקופה של שלושים ושישה חודשים (36) החל מיום חתימת ההסכם.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1.              המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל.

2.              המציע מהווה עוסק מורשה.

3.              ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

4.              המציע סיפק שירותי קצין בטיחות תעבורה ללקוח אחד לפחות לאורך מלוא או חלק מהשנים 2017, 2018, 2019, 2020. 

5.              המציע מעסיק קצין בטיחות שעומד בתנאים שלהלן:
5.1  קצין הבטיחות מועסק אצל המציע מעל שנה.
5.2  קצין הבטיחות הוא בעל הסמכה בהתאם לקבוע בסעיף 582 לתקנות.
5.3  קצין הבטיחות מחזיק ברישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים אצל החברה בהתאם לסעיף 580 לתקנות.
5.4  קצין הבטיחות סיפק שירותי קצין בטיחות תעבורה לתאגיד אחד לפחות לאורך מלוא או חלק מהשנים 2017, 2018, 2019, 2020. 

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/ ביום 18.3.21. את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 4.4.21 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.
 
המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 18.4.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד. החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.