ארכיון מכרזים שהסתיימו

המכרז בוטל – מכרז מסגרת פומבי מס 16/2020 להקמת עמדת תדלוק ולאספקת סולר עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 16/2020 להקמת עמדת תדלוק ולאספקת סולר עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעותיהם למתן שירותי אספקת סולר למפעל החברה בנאות חובב (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

18.03.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
31.03.20 – לצפייה בהודעה בדבר דחיית מועדי המכרז לחץ כאן 
06.04.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 

החברה תתקשר עם גוף אחד אשר יספק לה עמדה לתדלוק במפעל החברה שירותי הסביבה בפארק נאות חובב וכן יספק לה סולר לעמדה זו.  כמו כן יידרש הספק הזוכה לספק ולהתקין ברכבי החברה התקני תדלוק אוטומטיים אוניברסליים, וכן לספק שירותי תוכנה אשר תסייע בניהול ובמעקב אחר היקפי התדלוק השונים של רכבי החברה.

האספקה של הסולר תהא למפעל החברה המצוי ברמת חובב בהתאם למועדים הקבועים בהסכם, ובהתאם להוראות כל דין לרבות להוראות צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית) תשס"ח-2007. באחריות המציעים לדאוג לתקינות עמדת התדלוק על פי כל הוראות הדין ובשים לב לנושא הבטיחות ולהוראות המפרט.

ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים החל מיום החתימה על הסכם השירותים. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת או חלק ממנה, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על שש (6) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע סיפק במהלך השנים 2019-2017 סולר דל גופרית, לתחבורה, לשלושה (3) גופים לפחות בהיקף של 45,000 ליטר סולר, לשנה, לכל גוף.
  • המציע הינו חברת דלק רשומה במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק והגז במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.
  • המציע הינו בעל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם, במועד הגשת ההצעה, בתוקף:

– רישיון מוביל בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז – 1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001.
– היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע סולר/דלק (חומרים מסוכנים), על פי חוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג- 1993.
– בעל רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, של תחנת תדלוק.

  • המציע בעל מערכת לניהול התקני תדלוק אוניברסליים וניהול מלאי דלק במיכל שמאפשרת חיבור מרחוק (סלולרי) וניתנת לצפייה במחשבים עם מערכת הפעלה windows 10 באמצעות WEB או לחלופין באמצעות תוכנה שמותקנת מקומית בשני מחשבים במשרדי החברה.
  • המציע הינו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 29.3.2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 20.4.2020 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הנהלת החברה שבמפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

** לאור הוראות משרד הבריאות בקשר עם ההתמודדות עם מגיפת הקורונה, על המציעים להתעדכן מעת לעת בעדכונים שיפורסמו באתר האינטרנט של החברה, באשר למועדים הקבועים במסמכי המכרז **