ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז בוטל – מכרז מסגרת 13/2020 למתן שירותי אחזקה -מונעת ושבר- למערכות כריזה לחברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת מס'  13/2020 למתן שירותי  אחזקה (מונעת ושבר) למערכות כריזה לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי תחזוקה (מונעת ושבר) למערכות הכריזה של החברה לשירותי איכות הסביבה (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד אשר יספק שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למערכות הכריזה של החברה.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 24 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 2 (שתי) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה לספק המסגרת הזוכה 14 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

31.05.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
01.06.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
 

  • המציע הנו בעל ניסיון קודם במתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) עבור מערכות כריזה וזאת עבור שלושה (3) גופים אשר עונים על התנאים הבאים:
  • לכל גוף/ארגון ניתנו שירותי האחזקה לפחות במהלך שנה (1) אחת ברציפות במהלך  שלוש (3) השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות.
  • שירותי האחזקה ניתנו לגוף שבו לפחות עשרים (20) אביזרי קצה במערכות מערכות כריזה.
  • מחזור ההכנסות של המציע שנובע ממתן שירותי תחזוקה (מונעת ושבר) למערכות כריזה  כולל אספקת ציוד לחלקי חילוף ואביזרי קצה, בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018 בנפרד עמד על 100,000 ש"ח (לפני מע"מ).
  • המציע בעל אישור מאת יצרן המערכות כי הוא מורשה לבצע תחזוקה, תיקונים והספקה.
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 8.6.20 לא יאוחר מהשעה 12:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 21.6.20 החל מהשעה 08:30 ולא יאוחר מהשעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.