ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז בוטל – תם מועד ההגשה – מכרז פומבי 03/2020 למתן שירותי תכנון ופיקוח להקמת מערכות איטום, אוורור וטיפול בגזים עבור מתקן ייצוב מיצוק במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 03/2020 למתן  שירותי תכנון ופיקוח להקמת מערכות איטום, אוורור וטיפול בגזים עבור מתקן ייצוב מיצוק במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי תכנון ופיקוח על עבודות להקמת מערכות איטום, אוורור וטיפול בגזים עבור מתקן ייצוב מיצוק במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

13.01.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
14.01.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
26.01.20 – לצפייה בפרוטוקול סיור הקבלנים לחץ כאן 
30.01.20 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהברה לחץ כאן

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תתחלק לשתי תקופות: (א) תקופת התכנון, הינה למן המועד שיינקב בצו התחלת עבודות למציע הזוכה ועד למסירת תוכניות ומפרטים לביצוע אשר יאושרו על ידי החברה (ב) בתום תקופת התכנון  תקבע החברה את מועד תחילת ביצוע העבודות והמציע הזוכה יידרש להעניק שירותי ניהול פרויקט, פיקוח עליון ופיקוח צמוד באמצעות צוות מטעמו וזאת לכל אורך תקופת הביצוע שתיקבע על ידי החברה.מובהר כי ההתקשרות עם המציע הזוכה תסתיים במסירת המתקן על ידי החברה לשביעות רצונה ובהתאם להוראות ההסכם על נספחיו.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

 – המציע הנו בעל ניסיון קודם מוכח במתן שירותי תכנון וליווי של איטום ואוורור מתקנים תעשייתיים במסגרת שלושה (3) פרויקטים שבוצעו עבור גופים ו/או ארגונים שונים כאשר לגבי כל אחד מהם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר :

  • עלות הביצוע של כל אחד מן הפרויקטים עמדה על 3,000,000 ש"ח לפני מע"מ.
  • כל אחד מן הפרויקטים בוצע עבור גופים ו/או ארגונים בתחום התעשיה הכימית.
  • כל אחד מן הפרויקטים הסתיים לאחר שנת 2014.

 – מנהל התכנון (המתכנן הראשי) המוצע מטעם המציע למתן השירותים עונה על כל התנאים הבאים במצטבר :

  • הוא מועסק על ידי המציע ביחסי עובד-מעביד או שקיים מסמך הבנות בינו לבין מנהל הפרויקט לפיו באם יוכרז כזוכה במכרז הוא יועסק על ידו כעובד שכיר.
  •  הוא בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים הבאים: הנדסה כימית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית או הנדסת חשמל.
  • הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול תכנון ותכנון מפורט של מערכות בתעשיה הכימית, כל זאת בדיסיפלינות הקשורות לפרויקט. 
  • הוא תכנן לפחות שלושה פרויקטים הנדסיים שעלות הביצוע של כל אחד מהם עמדה על 3,000,000 ש"ח לפחות (לפני מע"מ), ואחד מהם לפחות היה באחד מן התחומים המפורטים בסעיפים 2.3.2-2.3.5 לעיל.

 – המציע מעסיק – ביחסי עובד מעביד לפחות שלושה (3) מנהלי ביצוע (מפקחים) אשר כל אחד מהם עונה בנפרד בכל הדרישות הבאות במצטבר:

  • בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר מחוץ לישראל אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים הבאים: הנדסה כימית, הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית והנדסת חשמל.             
  • כל אחד מהמפקחים הינו בעל ניסיון בניהול ביצוע של חמש שנים לפחות של פרויקטים הנדסיים כאשר עלות הביצוע של לפחות פרויקט אחד עמדה על 3,000,000 ש"ח (לפני מע"מ) לפחות לכל מפקח. מובהר כי אין מניעה להציג את אותו פרויקט עבור מספר מפקחים ובלבד שכל אחד מהם עסק בניהול ביצוע הפרויקט.

 – המציע הנו בעל מחזור הכנסות הנובע ממתן שירותי תכנון ופיקוח בהיקף של 1,000,000 ש"ח בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018.
 – המציע בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר דימה מטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 26.01.2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

כנס מציעים (חובה) – כנס מציעים, אשר השתתפות בו הינה חובה, יתקיים בתאריך 21.01.2020 בשעה 10:00, התכנסות במרכז המבקרים במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב. לא ניתן יהא להגיש הצעה ללא השתתפות בכנס. החברה תוכל לערוך סיור אחד או יותר ו/או סיורים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי שיקול דעתה.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 09.02.2020 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.