ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מבוטל – מכרז פומבי מס 40/2020 להקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 40/2020 להקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לתכנון, רכישת הציוד, הקמה, חיבור לרשת החשמל, תפעול ותחזוקה של מתקן סולארי בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק מותקן מוערך של 200 קילוואט (להלן: "המתקן"), אשר ישמש לייצור חשמל, וחיבורו לרשת החשמל אשר יותקן על גגות באתר מפעל החברה בפארק האקו-תעשייתי נאות חובב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

ביום 26 באוקטובר 2020, קיבלה החברה תשובה חיובית לבקשה לשילוב מתקן ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק של 200 קילוואט ברשת החלוקה. המתקן יתוכנן ויוקם על גגות מבנים בגדול של כ-2,000 מ"ר, יחובר לנק' החיבור ויופעל בהתאם לדרישות המפורטות במפרטים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז.

מובהר, למניעת ספק, כי למציע הזוכה לא תהיה כל בעלות במתקן, באתר ו/או בגגות ואלה יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה לכל אורך תקופת ההסכם.

על המציע לבדוק ולברר באופן עצמאי, ברשות המקומית, במוסדות התכנון, במשרד התשתיות הלאומיות, במשרד התמ"ת, ברשות החשמל, ברשות מקרקעי ישראל וככל הנדרש מול כל גורם אחר, את כל הנתונים הרלוונטיים לתכנון ולאפשרות הקמת המתקן והפעלתו, הן ביחס לתנאי האתר, הגגות וסביבתם, הן ביחס לתכניות החלות והשטחים הגובלים בו והן ביחס לכל מידע אחר, לרבות תיק מידע של הרשות המקומית, התנאים לקידום תכנון מפורט להקמת מתקן, הוראות והנחיות המשרדים השונים, הוראות תמ"א, והמציע הנבחר לא יוכל לבוא בכל טענה והוא מוותר על כל טענה או תביעה שהיא בנוגע לאמור כלפי החברה.

27.12.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
28.12.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
10.01.21 – לצפייה בפרוטוקול סיור המציעים לחץ כאן
18.01.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן 

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.
  • המציע ו/או תאגיד תומך, הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים בקבוצת סיווג א', ענף מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו-וולטאים – 191 ו/או בקבוצת סיווג א', ענף חשמלאות ותקשורת במבנים – 160.
  • המציע עומד בתנאים להתקשרות עם גוף ציבורי, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

ניסיון קודם

  • המציע יידרש להוכיח בעצמו ו/או באמצעות תאגיד תומך ניסיון מקצועי כקבלן הקמה, תפעול ותחזוקה של לפחות ארבעה (4) מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, בהספק מותקן של לפחות מאה (100) קילוואט כל אחד, אשר חוברו לרשת והקמתם החלה לא לפני יום 1.1.2010.

חוסן פיננסי

  • המציע יידרש להוכיח בעצמו ו/או באמצעות תאגיד תומך, הון עצמי שלא יפחת מסכום השווה ל-500,000 ש"ח (חמש מאות אלף שקלים חדשים);

למען הסר ספק, "הון עצמי" של תאגיד – פירושו הון עצמי לרבות קרנות הון ועודפים, על בסיס דו"חות כספיים מבוקרים של שנת 2019.
  
לעניין זה, "תאגיד תומך" – תאגיד המחזיק באופן ישיר לא פחות מ-50% בהון ובזכויות ההצבעה במציע ואשר יתחייב שלא להעביר שליטה במציע במשך כל תקופת ההתקשרות מבלי לקבל את אישור המזמינה מראש ובכתב. 

מודע בזאת, כי ההתקשרות יכול שתיעשה או שלא תיעשה, באמצעות ניהול משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 27.12.2020. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".

השתתפות בסיור מציעים באזור הקמת המתקן במפעל החברה בנאות חובב הינה חובה ותתאפשר למציעים רשומים בלבד. מועד הסיור הינו בתאריך 6.1.2021 בשעה 10:00 בכפוף להנחיות ה"תו הסגול". החברה תהא רשאית בהתאם למצב תחלואת הקורונה לקיים את סיור המציעים ב"קפסולות" בתיאום פרטני שיתבצע מול המציעים הרשומים.   

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 10.1.2021. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הוא בתאריך 21.1.2021 החל מהשעה 08:30 ולא יאוחר מהשעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.