ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז ממוכן פומבי מס' 03/2023 לרכישת מכונה לשטיפת גלגלי משאית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז בוטל

 

מכרז ממוכן פומבי מס' 03/2023 לרכישת מכונה לשטיפת גלגלי משאית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להציע הצעות עבור רכישת מערכת לשטיפת גלגלי משאית (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה), והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן. במסגרת השירותים, יידרש המציע הזוכה לספק מכונה לשטיפת גלגלי משאית אשר עומדת במפרט המפורט במסמכי המכרז, וכן לספק שירותי קריאות ותיקון תקלות.
מובהר כי מציע שמעוניין לספק מערכת לשטיפת גלגלי משאית שאינה עומדת בכל הוראות המפרט, ולדעתו היא יכולה לעמוד בדרישות החברה לביצוע השירותים המפורטים במכרז (להלן: "מערכת מוצעת"), רשאי לפנות לחברה באמצעות מסמך א(2) בשאלות ההבהרה בהליך, בבקשה לקבל את אישורה המוקדם של החברה לספק לה את המערכת המוצעת. על המציע למלא את פרטיו המלאים במסמך א(2), לציין את דגם המערכת המוצעת על ידו, לפרט אנשי קשר לבירור על שתי התקנות קודמות (ניתן באותו אתר או בכמה אתרים), ולצרף מפרט יצרן. על המציע להמציא את מסמך א(2) לחברה במסגרת שלב ההבהרות והשינויים עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה. ההחלטה אם לאשר מערכת מוצעת תהיה נתונה לשיקול דעתה המקצועי של החברה.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 24.1.23. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום 8.2.23 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(1.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה.
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת Michrazim@escil.co.il בפורמט Word בלבד, כנדרש במכרז, עד ליום 1.2.23 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 14.2.23 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז 03-2023 מודעה

מכרז 03-2023 חוברת לא להגשה

מכרז 03-2023- מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

מכרז 03-2023 לרכישת מכונה לשטיפת גלגלי משאית – הודעה על דחיית מועדים 8.2.23

מכרז 03-2023 לרכישת מכונה לשטיפת גלגלי משאית – הודעה 2 על דחיית מועדים 14.2.23

מכרז 03-2023 לרכישת מכונה לשטיפת גלגלי משאית – הודעה 3 על דחיית מועדים 21.2.23

מכרז מכונת שטיפה 03-2023 – מענה לשאלות הבהרה – 27.2.23

جريدة 25-1-23.pdf איכות הסביבה