ארכיון מכרזים שהסתיימו, ללא קטגוריה

הסתיים – מכרז ממוכן פומבי מס' 05/2023 בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי אחזקה לשטחי הגינון במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז ממוכן פומבי מס' 05/2023 בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי אחזקה לשטחי הגינון במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להגיש הצעות עבור שירותי אחזקה לשטחי הגינון במפעל החברה בפארק אקו-תעשייתי בנאות חובב (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה), והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה היא לתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים, שתחילתה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת בת שנה אחת.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל או יחיד.
2. המציע הוא עוסק מורשה.
3. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
4. החל מיום 1.2.2020 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, ביצע המציע עבודה אחת לפחות שבמסגרתה סיפק שירותי גינון ותחזוקת גינון בשטחים ציבוריים פתוחים של רשויות מקומיות או שטחים פתוחים של מפעלים (להלן: "העבודה"), כאשר:
4.1. השטח שבו בוצעה העבודה התפרס על 40 דונם לפחות.
4.2. העבודה בוצעה לתקופה של שניים עשר (12) חודשים רצופים לכל הפחות (תחילת העבודה לאחר 1.2.2020).
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 23.2.23. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום 13.3.23. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(4.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה.

החברה תערוך סיור לכל המציעים שיתקיים ביום 5.3.23 בשעה 10:00 במפעל החברה בפארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. השתתפות בסיור היא רשות ואינה חובה, והיא אינה מהווה תנאי להגשת הצעה במכרז.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל לכתובתmichrazim@escil.co.il בפורמט Word בלבד, כנדרש במכרז, עד ליום 7.3.23 בשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 15.3.23 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

חוברת מכרז גינון 05-2023 לא להגשה

מכרז 05-2023- מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

מודעה מכרז גינון 05-2023
מכרז 05-2023 גינון – הודעה על דחיית מועדים 12.3.23
מכרז גינון- מענה לשאלות הבהרה

 

הסתיים – מכרז ממוכן פומבי מס' 05/2023 בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי אחזקה לשטחי הגינון במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה מודיעה בזאת על שינוי תנאי המכרז, כך שלאחר סעיף 13 למכרז יתווסף סעיף 13א שכותרתו "אומדן" ואלה הוראותיו:

"13א. אומדן 

החברה תפקיד בתיבת המכרזים מעטפת אומדן של הצעת המחיר הכוללת בהליך. נפקויות האומדן יהיו כדלקמן:

13א.1  במקרה שבו כל ההצעות שהוגשו בהליך מרעות עם החברה        לעומת האומדן, כך שכולן יקרות ב-20% מעל האומדן,        תהיה רשאית החברה לבטל את ההליך.

13א.2  בכל מקרה שבו כל ההצעות שהוגשו בהליך יקרות מהאומדן, תהיה רשאית ועדת המכרזים לקבוע שכל המשתתפים בהליך שהגישו הצעה כשירה יגישו הצעת מחיר נוספת ומשופרת, בהתאם להוראות שיימסרו להם על ידי החברה.

13א.3  הוגשה בהליך הצעה יחידה, או שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים, במחיר המרע עם החברה לעומת האומדן, רשאית ועדת המכרזים להודיע על כך למגיש ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם החברה, במועד שתקבע".

בברכה,
מכרזים והתקשרויות
משרד : 03-5374850
michrazim@escil.co.il

 

עדכון 

החברה הזוכה: א.ע נוף ירוק גינון ופיתוח בע"מ