ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מסגרת מס' 09/2022 הזמנה להציע הצעות לאספקת ציוד מעבדה ומתן שירותי אחריות

                          החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת מס' 2022/09 הזמנה להציע הצעות לאספקת ציוד מעבדה ומתן שירותי אחריות לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות למכרז מסגרת מס' 09/2022
לאספקת ציוד מעבדה ומתן שירותי אחריות (להלן: "המכרז") עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
1. רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת הצעתו מקיים אחר כל התנאים המצטברים כמפורט להלן:
1.1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
1.2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 .
1.3. המציע יכול לספק לפחות סוג אחד של ציוד מעבדה מבין הציוד המפורט ברשימת ציוד המעבדה.
1.4. במהלך ארבע ) 4( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, סיפק המציע לפחות סוג ציוד אחד מתוך
רשימת ציוד המעבדה והחל במתן שירותי אחריות ותחזוקה לאותו ציוד, עבור שלושה ) 3 ) לקוחות נפרדים.
2. תקופת ההתקשרות עם המציע שיוכרז כספק מסגרת תהיה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד החתימה על
הסכם ההתקשרות כפי שיקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות
נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם, עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי ועל פי שיקול דעתה.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  https://enviro-services.co.il/  ביום 2.3.2022 .
את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת
דוא"ל michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם
המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד
למר סטיק ספיבק בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 10.3.2022 בשעה 10:00 . יש
לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 28.3.2022 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 13:00 . הצעות שיוגשו
לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40 , קומה 4 תל אביב, ושם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

חוברת מכרז 09-2022 ציוד מעבדה לא להגשה

נוסח מודעה מכרז 09-2022 ציוד מעבדה

מכרז 09-2022 מודעה בערבית

חוברת מכרז 09-2022 – לאחר שאלות ההבהרה – עקוב אחר שינויים – לא להגשה

מכרז 09-2022 – מענה לשאלות הבהרה

חוברת מכרז 09-2022 ציוד מעבדה – נוסח מעודכן להגשה

לידיעת המציעים, מצורף בזאת נספח ב' לנספח ו' למסמך ד' – הסכם ההתקשרות ("פירוט עבירות בטיחות וגובה הקנס בגינן").
החברה תקבל גם הצעות שצורף להן הנספח וגם הצעות שלא צורף להן הנספח.

פירוט עבירות בטיחות וגובה הקנס בגינן שנקבעו בנספח ב

החברה מבקשת להזכירכם כי המועד האחרון להגשת ההצעות  הינו ביום 28.3.22 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 13:00  הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה.
את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.
החברה מבקשת לחדד כי היא תאפשר הגשת מעטפות גם בתאריכים   24.3.22  ו – 27.3.22  החל מהשעה 09:00 ועד השעה 13:00  בלבד.

בברכה,
מכרזים והתקשרויות
משרד : 03-5374850

 

מועד הגשה תם

זוכים:

א.ו.ב.א שירותי הייטק

אגנטק

איטק בע"מ

אינ.פי.סי 1982 בע"מ

אמ.אר.סי (רחמנוב בוקשטיין) בע"מ

אמפרוקו

ד.ש. ביואנליטיקס

מדנט

ספקטרו ישראל

      רניום ציוד למעבדות מחקר