ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מסגרת מס' 21/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מעבדה לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מסגרת מס' 21/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי מעבדה לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

עדכון 21/11/2021: המבדקה הכימית בע"מ ,  אל-כם שירותי ייעוץ והנדסה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות למכרז מסגרת מס' 21/2021 למתן שירותי מעבדה עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת הצעתו מקיים אחר כל התנאים המצטברים כמפורט להלן:
1.1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
1.2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
1.3. למציע מעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהוקמה לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנ"ז-1997.

2.תקופת ההתקשרות עם המציע שיוכרז כספק מסגרת תהיה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם, עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי ועל פי שיקול דעתה.

3. חוברת המכרז לעיון לחץ כאן.תעלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/ ביום 25.8.21. את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לרישום למכרז לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור וקיבל כמענה לבקשה לרישום את "מסמכי המכרז להגשה", ייחשב כ"מציע רשום".

4.המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת הדואר האלקטרוני michrazim@escil.co.il , את בקשות ו/או שאלות ההבהרה יש להעביר למר בני מעוז על גבי פורמט וורד, זאת עד ליום 2.9.21 ולא יאוחר מהשעה 14:00. לאחר שליחת הבקשות יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 3.10.21 החל מהשעה 9:00 ולא יאוחר מהשעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ