ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2022א' הזמנה להצטרפות למאגר ספקי מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז בוטל

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
       מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2022א' הזמנה להצטרפות למאגר ספקי מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2022א' להלן: ("המכרז"), להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי של רכבים עבור החברה. המציעים הזוכים יצטרפו למאגר הקיים של החברה של ספקי מסגרת למתן שירותי ליסינג, מכוח מכרזי מסגרת קודמים.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת היא לתקופה של ארבע (4) שנים, שתחילתה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהן, וזאת עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3. מיום 1.7.2017 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיפק המציע שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, וזאת עבור שלושה לקוחות שונים, וכאשר: במהלך התקופה, הוחכרו לכל לקוח לפחות שבעים (70) רכבים; במהלך התקופה, השירותים ניתנו לכל לקוח לתקופה מצטברת של שלוש שנים לפחות.
4. המציע מפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (למעט יום כיפור).
5. המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה, ביחסי עובד-מעביד או כנותן שירותי חיצוני.
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 14.2.23. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום 22.2.23 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה.

המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 28.2.23 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

מודעה מכרז ליסינג 18-2022 א

חוברת מכרז ליסינג 18-2022 א – לא להגשה

מכרז 18-2022 א- מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

מכרז 18-2022 א – ליסינג – הודעה על דחיית מועדים 23.2.23

מכרז ליסינג 2022_א18 – הודעה על דחיית מועדים 27.2.23(540103.1)

מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2022א' הזמנה להצטרפות למאגר ספקי מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ