ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מס' 13/2022 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי תכנון, ייעוץ, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מס' 13/2022 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי תכנון, ייעוץ, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס' 13/2022, למתן שירותי תכנון, ייעוץ, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שלוש (3) שנים מיום חתימת החוזה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה אחת (1) נוספת של שנה אחת (1) נוספת (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת") – תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, וזאת אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת ההתקשרות, 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
2. ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3. במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, סיפק המציע שירותי תכנון או ייעוץ בשלושה פרויקטים הנדסיים; כאשר לגבי כל אחד משלושת הפרויקטים התקיימו כל התנאים הבאים: ההיקף הכספי של הפרויקט, במסגרתו ניתנו שירותי התכנון או הייעוץ, היה לפחות 1 מיליון ₪ (ללא מע"מ) (עלות כל הפרויקט); ובנוסף הפרוייקט היה פרוייקט בתעשייה הכימית.
4. המציע מעסיק יועץ ראשי, מהנדס תהליך, מהנדס צנרת ומהנדס מכונות כעובד שכירים (״אנשי הצוות״). לחלופין, למציע התקשרות עם אנשי הצוות כנותני שירותים חיצוניים או עם תאגיד המעסיק את אנשי הצוות.
5. היועץ הראשי רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
6. במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, סיפק היועץ הראשי שירותי תכנון או ייעוץ או ניהול פרויקט בשלושה פרויקטים הנדסיים; כאשר לגבי כל אחד משלושת הפרויקטים התקיימו כל התנאים הבאים: ההיקף הכספי של הפרויקט, במסגרתו ניתנו שירותי התכנון או הייעוץ, היה לפחות 1 מיליון ₪ (ללא מע"מ) (עלות כל הפרויקט); ובנוסף הפרוייקט היה פרוייקט בתעשייה הכימית.
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/ ביום 2.3.2022. את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"לmichrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר פבל פרפדיה בדוא"לmichrazim@escil.co.il בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 10.3.2022 בשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 28.3.2022 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

מודעה מכרז 13-2022

חוברת מכרז 13-2022 לא להגשה

מכרז 13-2022 מודעה בערבית

מועד הגשה תם

זוכים:

WSP International LLc

א.טייב הנדסה

לודן הנדסה ישראל