ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז סגור מס 08/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלה ותחזוקת מרכזיית IP תוצרת Cisco Business Edition 6000 עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז סגור מס' 08/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלה ותחזוקת מרכזיית IP תוצרתCisco Business Edition 6000 עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
זוכה במכרז:בזק בינלאומי בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז סגור מס' 08/2021, למתן שירותי הפעלה ותחזוקת מרכזיית IP תוצרתCisco Business Edition 6000   (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

02.03.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
22.03.21 – לצפייה בקובץ ההבהרות והודעה על תיקון מסמכי המכרז לחץ כאן
22.03.21 – הרינו לעדכן כי מועד הגשת המכרז נדחה מיום רביעי 24.3.21 ליום שני 5.4.21 בין השעות 09:00-14:00 במשרדי החברה שברחוב יצחק שדה 40 ת"א קומה 4.
04.04.21 – הרינו לעדכן כי מועד הגשת המכרז נדחה מיום שני 5.4.21 ליום רביעי 7.4.21 בין השעות 09:00-14:00 במשרדי החברה שברחוב יצחק שדה 40 ת"א קומה 4.

החברה עושה שימוש במרכזיית IP תוצרת Cisco Business Edition 6000 (להלן: "המרכזייה") במשרדי החברה בתל אביב ובאתר החברה בנאות חובב. המרכזייה כוללת מערכות חומרה, תוכנה ולוגיקה פנימית. המרכזייה הותקנה בשנת 2014 בהתאמה אישית עבור החברה ואתריה ובהתאם לצורכי עבודתה. הלוגיקה והטיפול השוטף בה ובמרכזייה בוצעו על ידי חברת בזק בינלאומי (להלן: "החברה המקימה"). יודגש כי הידע והניסיון שנצבר בכל הקשור לתפעול ותחזוקת המרכזייה מצוי בידי החברה המקימה ואינו נתון בידי החברה.

החברה מעוניינת לקבל הצעות עבור מתן שירות ותחזוקה של מערכות החומרה במרכזייה ומתן שירותי תחזוקה וניהול התוכנה (לוגיקה) עבור משרדי החברה בת"א ואתר החברה בנאות חובב.
 
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1.  המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.

2.  המציע מהווה עוסק מורשה.

3.  ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

4. המציע הוא בעל ניסיון קודם במתן שירותי הפעלה ותחזוקה של מרכזייה מסוג IP תוצרתCisco Business Edition 6000  – וזאת עבור לפחות שני (2) לקוחות, במהלך עשר (10) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות , כאשר:
4.1. כל לקוח מנה לפחות 100 שלוחות טלפון במהלך תקופת מתן השירותים.
לעניין מכרז זה, "שירותי הפעלה ותחזוקה" – שירותי הפעלה ותחזוקה של מערכות החומרה והפעלה, תחזוקה וניהול התוכנה (לוגיקה) במרכזייה; "לקוחות" – המדינה, תאגיד ממשלתי או תאגיד שאינו ממשלתי.

5. המציע מעסיק צוות למתן תמיכה טכנית בזמינות של 7 ימים בשבוע ו-24 שעות ביממה אשר מונה לפחות שני (2) עובדים במקביל בכל משמרת, שהם בעלי הסמכה לתמוך בשירותים. 

יובהר כי המכרז הוא מכרז סגור, ואולם החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מציעים נוספים להגיש הצעות במסגרת מכרז זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, או לקבל הצעות ממציעים נוספים שלא הוזמנו להגיש הצעות במכרז.

ספקים הרואים עצמם מסוגלים לספק את השירותים מוזמנים להגיש בקשה לרישום למכרז. המועד האחרון להגשת בקשה לרישום למכרז הוא בתאריך 7.3.21, לא יאוחר מהשעה 12:00. ספק שלא נרשם למכרז עד למועד האמור לא יהיה רשאי להגיש הצעה במכרז.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/ ביום 2.3.21. את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לרישום למכרז עד למועד האחרון המצוין לעיל לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר דניאל הוכמן בדוא"לmichrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 11.3.21, לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך  24.3.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.