ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי ממוכן 16/2024 הזמנת הצעות לתכנון, לייצור ולאספקה של מערכי מסועים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי ממוכן 16/2024

הזמנת הצעות לתכנון, לייצור ולאספקה של מערכי מסועים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות לתכנון, לייצור ולאספקה של מערכי מסועים ("המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת אחריות של שניים עשר (12) חודשים לכל מערך תחל במועד מסירת אישור קבלה למערך. תקופת בדק בת שלוש (3) שנים לכל מערך מסוע תחל בתום תקופת האחריות למערך.

תנאי הסף להשתתפות במכרז: 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל. 2. המציע הוא עוסק מורשה. 3. ניתן להתקשר עם המציע בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 4. המציע הוא קבלן הרשום בפנקס הקבלנים תחת ענף משנה 150 – קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת, בסיווג היקף כספי א'1 ומעלה. 5. המציע או קבלן משנה מוצע מטעמו, ביצע בין התאריך 1.1.2021 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות שלוש (3) עבודות של ייצור והרכבה של מסועים ו/או מערכות הזנה, כאשר: כל אחת מהעבודות היתה בהיקף כספי של לפחות 200,000 ₪ (ללא מע"מ); לפחות אחת מהעבודות בוצעה במתקן תעשייתי.

המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז: מסמכי המכרז לעיון בלבד יועלו לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il. ניתן להגיש שאלות הבהרה בקשר למכרז עד ליום 19.3.24 בשעה 14:00. השאלות יוגשו בפורמט הקבוע במכרז ולדוא"ל  Michrazim@escil.co.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן: חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת: https://suff.escil.co.il/priportal . יש להגיש את ההצעות עד ליום 3.4.24  בשעה 14:00. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות או שלא דרך פורטל הספקים – תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המכרז, תגברנה הוראות המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז 16-2024 – מסמך א(3) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

מכרז מסועים 16-2024 – לא להגשה

מודעה בערבית

פרוטוקול סיור מצעים16-2024 – מסועים

הודעה בדבר דחיית מועד- מכרז מסועים 16-2024

הודעה בדבר דחיית מועד 2- מכרז מסועים 16-2024

מכרז מסועים 16-2024 – מודעת עדכון

מכרז מסועים 16-2024 – מענה לשאלות הבהרה