ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי ממוכן 2/2024 הזמנת הצעות למתן שירותי קצין בטיחות תעבורה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי ממוכן 2/2024

הזמנת הצעות למתן שירותי קצין בטיחות תעבורה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי קצין בטיחות תעבורה ("המכרז").

תקופת ההתקשרות: עשרים וארבעה (24) חודשים. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת עד שניים עשר (12) חודשים.

תנאי הסף להשתתפות במכרז: על המציע לעמוד בכל אחד מתנאי הסף שלהלן: 1. המציע הוא יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל. 2. המציע הוא עוסק מורשה. 3. ניתן להתקשר עם המציע בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 4. המציע סיפק שירותי קצין בטיחות לתאגיד אחד לפחות בכל אחת מהשנים 2022, 2023; כאשר משך תקופת השירותים לתאגיד בשנה קלנדארית כאמור, לא פחת מתשעים (90) ימים.

על קצין הבטיחות המוצע על ידי המציע לעמוד בכל אחד מתנאי הסף שלהלן: 1. קצין הבטיחות מחזיק בכתב הסמכה תקף של קצין בטיחות לפי חלק י' לתקנות התעבורה. 2. לקצין הבטיחות רשיון נהיגה תקף לסוגי הרכב המופעלים בחברה לפי רשימת רכבי החברה. 3. קצין הבטיחות סיפק שירותי קצין בטיחות לתאגיד אחד לפחות בכל אחת מהשנים 2022, 2023; כאשר משך תקופת השירותים לתאגיד בשנה קלנדארית כאמור, לא פחת מתשעים (90) ימים.

המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז: מסמכי המכרז לעיון בלבד יועלו לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il. ניתן להגיש שאלות הבהרה בקשר למכרז עד ליום 14.2.24 בשעה 16:00. השאלות יוגשו בפורמט הקבוע במכרז ולדוא"ל  Michrazim@escil.co.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן: חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת: https://suff.escil.co.il/priportal . יש להגיש את ההצעות עד ליום 4.3.24 בשעה 14:00. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות או שלא דרך פורטל הספקים – תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המכרז, תגברנה הוראות המכרז.

מכרז 02-2024 קצבת- הודעה על דחיית מועדים 6.2.24

חוברת מכרז קצבת 2-2024 לא להגשה

טופס רישום למכרז 02-2024

מכרז פומבי ממוכן 2/2024   הזמנת הצעות למתן שירותי קצין בטיחות תעבורה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ