ארכיון מכרזים שהסתיימו, ללא קטגוריה

הסתיים – מכרז פומבי מס' 02/2023 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כלי צמ"ה, משאיות, ביוביות ושירותי אחזקה בסיסית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

תם מועד ההגשה

מכרז פומבי מס' 02/2023 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כלי צמ"ה, משאיות, ביוביות ושירותי אחזקה בסיסית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להגיש הצעות במסגרת המכרז למתן שירותי כלי צמ"ה, משאיות, ביוביות ושירותי אחזקה בסיסית עבור החברה לשירותי איכות הסביבה (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה), והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה היא לתקופה של 24 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת בת עד שנה אחת.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3. המציע הינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג / חוזה שכירות, שהינו בתוקף לתקופה של שנתיים (2 שנים) לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז ו/או התקשר עם קבלן משנה מטעמו שהינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי, של כל הרכבים המפורטים להלן:
3.1. משאית עם התקן גב-נוע (רמסע) – כושר הרמה של לפחות 10 טון, משנת יצור 2014 ואילך.
3.2. התקני גב-נוע לפי הכמויות והנפחים הבאים:
3.2.1. 5 יח' בנפח 8 קוב.
3.2.2. 8 יח' בנפח בין 10 ל- 15 קוב.
3.2.3. פלטה להובלת אריזות.
3.3. ביובית – מיכלית משולבת רגילה (נפח 7 קוב מינימום) 15 טון ומעלה.
3.4. ביובית – מיכלית משולבת גדולה (נפח 15 קוב) 32 טון ומעלה.
3.5. משאית טיאוט כביש משולבת קיטור.
4. המציע הינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג / חוזה שכירות שהינו בתוקף לתקופה של שנתיים (2 שנים) לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז של:
4.1. 5 משאיות מסוג רכינה דאבל, כל אחת משנת ייצור 2014 ואילך
4.2. 4 כלי עבודה מסוג שופל, כל אחד משנת יצור 2014 ואילך.
4.3. 1 באגר (מחפר), משנת יצור 2008 ואילך.
5. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובד-מעביד ו/או כנותן שירותים, 10 נהגים לפחות, שכל אחד מהם בעל היתר בתוקף להובלת חומר מסוכן בהתאם לתקנות שירותי הובלה, תשס"א- 2001.
6. המציע מחזיק ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א-2001, ואם הרכב שכור או של קבלן משנה אז תחת שמו של המשכיר או קבלן המשנה, אשר תקף במועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ז ומעלה, המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
7. מחזור ההכנסות של המציע הנובע מביצוע עבודות צמ"ה ומשאיות בכל אחת מהשנים 2021-2019 או 2022-2020, לא פחת מ-9,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 27.3.23. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום 25.4.23 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1) למסמכי המכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת michrazim@escil.co.il בפורמט Word בלבד, כנדרש במכרז, עד ליום 19.4.23 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 30.4.23 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

מודעה מכרז כלי צמה 02-2023

חוברת מכרז כלי צמה 02-2023 לא להגשה

מכרז 02-2023- מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

סיור מציעים מכרז צמה

פרוטוקול סיור מציעים מכרז

מודעה לעדכון תנאי סף ומועדים במכרז צמה

מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה 2 – מכרז 02-2023

מודעה בשפה הערבית

זוכה במכרז :    ס.מ.ק. עבודות פיתוח בע"מ