ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז פומבי מס' 18/2022 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי מס' 18/2022 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 18/2022 להלן: "המכרז"), להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי של רכבים עבור החברה.

1.  רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1.1.     המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.

1.2.     המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

1.3.     מיום 1.7.2017 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיפק המציע שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, וזאת עבור שלושה לקוחות שונים, וכאשר: במהלך התקופה, הוחכרו לכל לקוח לפחות שבעים (70) רכבים; במהלך התקופה, השירותים ניתנו לכל לקוח לתקופה מצטברת של שלוש שנים לפחות.

1.4.     המציע מפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, מרכז פניות ומתן שירותי תיקוני דרך, גרירה וחילוץ 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

1.5.     המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה כנדרש בתקנות התעבורה, ביחסי עובד-מעביד או כנותן שירותי חיצוני.

2.  תקופת ההתקשרות עם המציע תהא לתקופה של 48 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהן.

3.  את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה.

4.  חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  בכתובת: https://suff.escil.co.il/priportal . ההצעות יוגשו עד למועד האחרון להגשת הצעות בתאריך 16.8.22 עד לשעה 14:00.

5.  המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת הדוא"ל   Michrazim@escil.co.il. את בקשות ו/או שאלות ההבהרה יש להעביר על גבי פורמט וורד (Word), זאת עד ליום 1.8.22. לאחר שליחת הבקשות יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

חוברת מכרז ליסינג 18-2022 לא להגשה

מכרז 18-2022 – מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

איכות הסביבה ערבית

הודעה על דחיית מועדים – מכרז 18-2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי

הודעה מספר 2 על דחיית מועדים – מכרז 18-2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי 21.8.22

הודעה מספר 3 על דחיית מועדים – מכרז 18-2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי 1.9.22

הודעה מספר 4 על דחיית מועדים – מכרז 18-2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי 1.9.22

הודעה מספר 5 על דחיית מועדים – מכרז 18-2022 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי ליסינג תפעולי 13.9.22

עדכון מענה לשאלות הבהרה ודחיית מועדים

מכרז 18-2022 – מענה לשאלות הבהרה 18.9.22

מכרז 18-2022 – מענה לשאלות הבהרה סבב 2 – 6.10.22

 

עדכון זוכה במכרז 18/2022 :  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ