ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי מס' 37/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש (רחפן) עבור מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 37/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות כלי טיס בלתי מאויש (רחפן) עבור מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

16.8.2021 לצפייה בפרוטוקול סיור מציעים – לחץ כאן

25.8.2021 לצפייה מענה לשאלות הבהרה – לחץ כאן

20.10.2021 עדכן זוכה במכרז: אף.טי.פי. פתרונות אוויריים בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש לאספקת שירותי איסוף, עיבוד וניתוח מידע באמצעות פתרון מבוסס רחפנים וטכנולוגיות נוספות עבור מפעל החברה הממוקם ברמות חובב.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, בשתי (2) תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת למציע הזוכה, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שבמועד הגשת ההצעות מקיים בעצמו אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
·המציע הינו גוף או תאגיד רשום כדין בישראל.
·המציע הנו בעל רישיון בתוקף להפעלה אווירית של כלי טיס בלתי מאויש מאת רשות התעופה האזרחית.
·המציע בעל תעודת רישום כלי טיס בתוקף לארבעה (4) רחפנים לפחות מאת רשות התעופה האזרחית שכל אחד מהם בעל תעודת כושר הטיסה בתוקף או פטור מתעודה מאת רשות התעופה האזרחית.
·המציע בעל ניסיון בהפעלת מערכת הכוללת אבטחה ויכולת אנליטיקה ועיבוד מידע המגיע מהרחפנים, עבור 2 גופים לפחות ישראל, ובלבד שהשירות שניתן לכל גוף היה לתקופה רצופה של 12 חודשים.
·המציע הנו הבעלים או בעל רישיון שימוש במערכת העומדת בתנאים הבאים :
1.המסוגלת לאתר חריגות, למדוד נפחים, ולזהות אירועי בטיחות ואבטחה בזמן אמת. יכולת מוכחת לזהות שריפות, חום, ושפכים.
2.מערכת עם יכולת זמינות לפעילות אווירית של 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה.
3.בעלת מודול של ניהול משימות הכולל יכולת מניעת התנגשויות, תעדוף משימות על בסיס חשיבות, יכולת צפייה ושליטה ברחפנים מאפליקציה מקומית.
·המציע מפעיל מוקד מבצעי הפעיל 24 שעות ביממה ובו 2 מוקדנים לפחות.
·המציע הנו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
·המציע, או נציגו, השתתף בסיור מציעים.
·
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il לקבלת חוברת המכרז לעיון לחץ כאן. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר עמית כהן בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 18.8.21 לא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 12.9.21 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל בנאות חובב, ושם בלבד.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.
לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן