ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי מס' 41/2021 הזמנה למתן שירותי הסעדה במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי מס' 41/2021
 חברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי מס' 41/2021 הזמנה למתן שירותי הסעדה במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

18.10.2021        לצפייה מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן

      24.10.2021         עדכון :  הודעה בדבר נוסח הערבות לחץ כאן 

     28.11.2021   עדכון :  ספק זוכה   שיר בן קייטרינג בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעתם למתן שירותי הסעדה במפעל החברה בנאות חובב הממוקם ברמות חובב.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, בשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת למציע הזוכה, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל שבמועד הגשת ההצעות מקיים בעצמו אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

 • המציע בעל ניסיון מוכח במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה, באספקת ארוחות חמות לאתרים של גופים שונים בהיקף פעילות מצטבר של לפחות 150 ארוחות צהריים חמות בכל יום עבודה כאשר לכל גוף ניתנו השירותים לתקופה מצטברת של שלוש (3) שנים.
 • מחזור הכנסות של המציע, הנובע מאספקת שירותי הסעדה לאתרים של גופים שונים היה בכל אחת מן השנים 2018, 2019 ו– 2020 בהיקף של 1,200,000 ₪ (לפני מע"מ), לפחות (לכל שנה בנפרד).
 • המציע הנו  הבעלים או המפעיל של מטבח בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעות , או בעל התקשרות ארוכת טווח (בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעות וכן לתקופה של שלוש שנים לפחות מן המועד להגשת ההצעות) עם בעלים של מטבח ממנו יסופקו הארוחות/המזון, והוא מתחייב כי המטבח עונה על כל הדרישות הבאות במצטבר:
  • למטבח רישיון יצרן בתוקף להסעדה (קייטרינג) או להכנת מזון והגשתו מחוץ למקום הכנתו מטעם משרד הבריאות.
  • למטבח רישיון עסק מהרשות המקומית בה ממוקם המטבח.
  • למטבח תעודת כשרות בתוקף תקפה מטעם הרבנות הראשית או הרבנות המקומית    שבמרחב המוניציפאלי של המטבח.
  • המטבח ממוקם במרחק שלא עולה על 30 ק"מ מנאות חובב.
 • למציע, או לקבלן משנה מטעמו, רישיון בתוקף לניהול עסק מסוג הובלת מוצרי מזון לפי סעיף 4.06ד לצו רישיון עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995.
 • המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
 • המציע צירף להצעתו ערבות מכרז כהגדרתה במסמכי המכרז.

 

חוברת המכרז לעיון לחץ כאן .  תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 17.10.21 לא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 28.10.21 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל בנאות חובב, ושם בלבד.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.