ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי מס' 42/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למזגנים ולמערכות מיזוג האוויר ואספקה (אופציונאלית) של מערכות מיזוג עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 42/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למזגנים ולמערכות מיזוג האוויר ואספקה (אופציונאלית) של מערכות מיזוג עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

עדכון 21/11/2021:  זוכה:  חשמל קור פ.ז. בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי תחזוקה (מונעת ושבר) למזגנים ולמערכות מיזוג האוויר עבור החברה, לפי מפרט השירותים המצורף למסמכי המכרז, על נספחיו.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 48 חודשים – תקופה ראשונה בת 12 חודשים, אשר תתחדש מידי שנה באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת או חלק ממנה אלא אם העבירה החברה הודעה מראש לספק הזוכה בת 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות על סיום ההתקשרות.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע, שהוא גוף או תאגיד רשום כדין בישראל, שבמועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

·המציע הינו גוף או תאגיד רשום כדין בישראל.

·המציע הנו בעל ניסיון קודם במתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) עבור מזגנים ומערכות מיזוג וזאת עבור שלושה (3) גופים או ארגונים לפחות במהלך שנתיים (2) מתוך חמש (5) השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות כאשר לכל גוף בנפרד ניתנו שירותים אלה עבור 50 מזגנים לכל הפחות.

·מחזור ההכנסות של המציע שנובע ממתן שירותי תחזוקה (מונעת ושבר) למזגנים ומערכות מיזוג, כולל אספקת ציוד לחלקי חילוף, בכל אחת מן השנים 2019 ו-2020 בנפרד עמד על 140,000 ₪ (לפני מע"מ).

·המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

חוברת המכרז לעיון לחץ כאן תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל bid@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 14.9.21 לא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 11.10.21 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל בנאות חובב, ושם בלבד.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.