ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי מס' 43/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת מכלים/SILO עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 43/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת מכלים/SILO עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

עדכון 21/11/2021: זוכה: א.א.ח. פלסט בע"מ

עדכון 6/12  –     זוכים:

א.א.ח. פלסט בע"מ

אקסלרוד ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ

בל טכנולוגיות בע"מ

פלסט-חן בע"מ

בי.או. טי בניה וניהול בע"מ

 

תחום ספק א ספק ב ספק ג ספק ד ספק ה
מיכלי פלסטיק א.א.ח. פלסט בע"מ אקסלרוד ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ פלסט-חן בי.או. טי בניה וניהול בע"מ בל טכנולוגיות בע"מ
מיכלי מתכת אקסלרוד ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ בל טכנולוגיות בע"מ
מיכלי פיברגלס אקסלרוד ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ בל טכנולוגיות בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכמי מסגרת לאספקת מכלים/SILO, מסוגים שונים, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז, על נספחיו. מעת לעת, ובהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי, תעביר החברה לספקי המסגרת, כולם או חלקם, בקשות פרטניות לקבלת הצעות מחיר לרכישת מכלים ו/או חלפים ו/או שירות תיקון.

תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים, תהא לתקופה של 24 חודשים – לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, שנה כל אחת, או חלק ממנה, עם מי מהמציעים, ולשיקול דעתה הבלעדי, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על ארבע שנים.

רשאי להגיש הצעה, מציע שבמועד הגשת ההצעה מקיים אחר הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

·המציע הנו אזרח ישראל או גוף רשום כדין במדינת ישראל.

·ניסיון קודם – המציע הנו בעל ניסיון קודם באספקת חמישה (5) מכלים לפחות במהלך השנים 2019-2020 מן הסוג מושא תת המאגר אליו מוגשת הצעתו.

מובהר כי מציע אשר מגיש הצעה למספר תתי תחומים – יידרש להציג את הניסיון לגבי כל סוג של תת מאגר בנפרד (5 מכלים לכל סוג של תת מאגר).

·המציע הינו יצרן או יבואן מורשה מטעם יצרן המכלים, לגבי מכלים מושא תת המאגר אליו מוגשת הצעתו.

·איתנות פיננסית – מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מן השנים 2019 ו-2020 בנפרד עמד על 500,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ).

·המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

 

חוברת המכרז לעיון לחץ כאן תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il . את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר פבל פרפידה בדוא"ל bid@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 14.9.21 לא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 11.10.21 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל בנאות חובב, ושם בלבד.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.