ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי מס' 50/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת מחפרון עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ