ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – בקשה לקבלת מידע RFI בנוגע למתווה לשכירת סככות ושטחי אחסון בחצרי החברה לשירותי איכות הסביבה בפארק נאות חובב

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ממשלתית המוחזקת במלואה על ידי מדינת ישראל, ומפעלה נמצא בפארק נאות חובב (להלן: "המפעל"). בשטח המפעל נמצאים שטחי אחסון וסככות בגדלים שונים ובמיקומים שונים (להלן: "הסככות"), והחברה שוקלת בימים אלה את אופן נצילות השטחים והשימוש העתידי בהם.

לצפייה ב- RFI לחץ כאן 
לצפייה במסמכים של נספח א' ל-RFI   
מסמך 1 
מסמך 2  
מסמך 3 
לצפייה בנספח ב' ל-RFI לחץ כאן 

במסגרת הליך זה מבקשת החברה לקבל הצעות לסוגי הפעילויות ו/או השימושים אשר יכולים להתבצע בסככות בהתאם לייעוד הקרקע הקיים – בין אם באמצעות השכרת שטחי הסככות לצדדים שלישיים, בין אם לצורך ביצוע עצמי של החברה, ובין אם ליישום במשותף בין החברה לבין צד שלישי באמצעות מיזם משותף. יצוין כי ניתן להציע הצעות הנוגעות לחלק מן הסככות או לכולן, או הצעות הנוגעות לשילוב בין סככות מסוימות אולם החברה מבקשת כי סוגי הפעילויות ו/או השימוש שיוצעו על ידי המשיבים יכללו התייחסות לשטח מקסימאלי של חמש סככות או עד חמישה (5) דונם – לפי הנמוך מבניהם. את ההצעות יש להגיש לתקופת זמן של חמש (5) שנים בצירוף חמש (5) תקופות אופציה של שנה, כך שבסה"כ הפעילות תתאפשר לפרק זמן כולל של עשר (10) שנים. הפרטים המלאים ונוסח הבקשה הנדרש בהגשה מופיע באתר החברה שכתובתו : https://enviro-services.co.il  בנוסף ניתן לפנות לקבלתו בדוא"ל michrazim@escil.co.il

סיור באתר  – לצורך בחינת תנאי השטח הקיימים והאזור המוצע עבור הגשת ה- הRFI  יתאפשר קיום סיור למעוניינים בכך. מציעים אשר מעוניינים בקיום סיור בסככות ושטחי האחסון, מוזמנים ליצור קשר עם מר משה סדון בדוא"ל moshe@escil.co.il , עד ליום 12/12/2019 לא יאוחר מהשעה 10:00. על הבקשה לכלול את שם החברה ומספר טלפון לתיאום. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

כל אדם או גוף המעוניין לספק מידע כאמור, מוזמן לעשות כן באמצעות העברת המסמכים למייל שכתובתו : michrazim@escil.co.il  וזאת עד ליום 19/12/2019  בשעה 10:00.

מובהר ומודגש בזה, כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואין בה כדי לחייב בעריכת מכרז כלשהו או יציאה להליך תחרותי כלשהו לגבי הסככות – כולן או חלקן או בכלל ו/או כדי ליצור מחויבות ו/או בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי מהמשיבים לה, ואין במענה לה כדי ליצור מחויבות כלשהי ו/או יתרון למשיבים לה מכל מין וסוג, והחברה תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי.