ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז מסגרת מס 09/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת שירותים לשינוע כלי עבודה, פסולות וחומרים מסוכנים והפעלת כלי עבודה, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת מס' 09/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת  לאספקת שירותים לשינוע כלי עבודה, פסולות וחומרים מסוכנים והפעלת כלי עבודה, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
זוכה בהליך: ל.י. שיבז כהן הובלות ועבודות עפר בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להצטרף למאגר ספקי מסגרת לאספקת מגוון שירותים הכוללים, בין היתר, שינוע כלי עבודה כבדים, שינוע פסולות וחומרים מסוכנים (להלן: "שירותי שינוע") והפעלת כלי עבודה על ידי אנשי מקצוע מוסמכים (להלן: "שירותי תפעול") (להלן יחדיו: "השירותים"), והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.
השירותים יבוצעו על ידי ספקי מסגרת באתרי לקוחות החברה ברחבי הארץ, וכן במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה אזורית נאות חובב (להלן: "אתר החברה") או לכל אתר אחר שיידרש ע"י החברה. 

25.04.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
26.04.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת היא לתקופה של 24 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי. 
 
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1.המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.

2.ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 

על המציע לעמוד בעצמו, או באמצעות קבלן משנה עמו יש למציע התקשרות שתקפה למשך שנתיים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז (להלן: "קבלן המשנה") לצורך מתן השירותים במכרז, בתנאי הסף המפורט להלן:

3. למציע או לקבלן המשנה ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות, בין השנים 2020-2015, באספקת כל השירותים להלן יחדיו, ללקוח אחד לפחות:
3.1 שינוע ציוד מכני הנדסי (להלן: "כלי צמ"ה") וכלי עבודה שאינם מתניידים.
3.2 שינוע חומרים מסוכנים, ופסולת חומרים מסוכנים לרבות ביצוע העמסה ופריקה.
3.3 שינוע פסולת מסוגים שונים.
3.4 הפעלת כלי צמ"ה.
 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/
את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר אביעד חליוה בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט Word, כנדרש במכרז, עד ליום 3.5.21 לא יאוחר משעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 20.5.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.