ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז מסגרת מס 17/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הובלה ושאיבה של פסולת חומרים מסוכנים באמצעות מכלית נירוסטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת מס' 17/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הובלה ושאיבה של פסולת חומרים מסוכנים באמצעות מכלית נירוסטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
זוכה בהליך: חברה להובלת דלק בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מסגרת מס' 17/2021 (להלן: "המכרז"), למתן שירותי הובלה ושאיבה של פסולת חומרים מסוכנים באמצעות מכלית נירוסטה עבור החברה (להלן: "השירותים").

25.04.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
26.04.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
11.05.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן
 
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1.המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.

2.ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

3.למציע מחזור הכנסות בגובה של של 1,500,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ), בכל אחת מהשנים 2018, 2019, 2020.

על המציע לעמוד בעצמו, או באמצעות קבלן משנה עמו יש למציע התקשרות שתקפה למשך שנתיים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז (להלן: "קבלן המשנה") לצורך מתן השירותים במכרז, בכל אחד מתנאי הסף המפורטים להלן:

4.למציע או לקבלן המשנה ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות באספקת השירותים, כהגדרתם לעיל, עבור גוף אחד או יותר. כאשר:

(1) הניסיון נצבר במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
(2) השירותים היו בהיקף של 200,000 ₪ במצטבר לפחות, בכל אחת משלוש (3) השנים.

5.המציע או קבלן המשנה מעסיק קצין בטיחות כמשמעותו בפרק י' לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן: "תקנות התעבורה"), בין כעובד שכיר ובין כנותן שירות חיצוני (להלן: "קצין הבטיחות").

6.המציע או קבלן המשנה מעסיק אחראי על הניהול המקצועי מוסמך כאמור בסעיף 2(ב)(2) לתקנות ההובלה, תשס"א-2001 (להלן: "תקנות ההובלה"), בין כעובד שכיר ובין כנותן שירות חיצוני (להלן: "האחראי המקצועי").

7.המציע או קבלן המשנה מעסיק אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים מוסמך כאמור בסעיף 2(ג)(ג) לתקנות ההובלה, בין כעובד שכיר ובין כנותן שירות חיצוני (להלן: "אחראי בטיחות ההובלה").

יובהר, כי תפקידי קצין הבטיחות, האחראי המקצועי ואחראי בטיחות ההובלה, יכולים להתקיים באדם אחד, שני בני אדם או שלושה בני אדם המוצעים על ידי המציע.

8.המציע או קבלן המשנה מעסיק שני (2) נהגים לפחות, כל אחד בין כעובד שכיר ובין כנותן שירות חיצוני (להלן: "נהג").

9.למציע או לקבלן המשנה שתי (2) מכליות נירוסטה בבעלותו ורשומות על שמו במשרד הרישוי (להלן: "מכלית נירוסטה").
לחלופין:
המציע או קבלן המשנה מחזיק בפועל בשתי (2) מכליות נירוסטה מכוח התקשרות בחוזה ליסינג/חוזה השכרה ארוך טווח, שתקפה למשך שלוש (3) שנים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
המציע או קבלן המשנה מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:

(1) רישיון עסק מכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מס' 10.10 ד'.
(2) רישיון מוביל על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ח', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
(3) היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה הכולל עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים מסוכנים" (מס' 3).
(4) תקן ISO מסוגISO:9001 , או מסוג ISO:14001.

10.אנשי צוות המוצעים מטעם המציע עומדים בתנאי הסף הבאים:
תנאי סף קצין בטיחות, האחראי המקצועי ואחראי בטיחות ההובלה
על קצין בטיחות, האחראי המקצועי ואחראי בטיחות ההובלה לעמוד בתנאי הסף שלהלן, כל אחד בהתאם לתפקידו:

11.לקצין בטיחות, האחראי המקצועי ואחראי בטיחות ההובלה, ניסיון של 12 חודשים לפחות בתפקיד.

12.לקצין בטיחות, האחראי המקצועי ואחראי בטיחות ההובלה תעודת הסמכה או תעודת הכשרה בהתאם לתקנות התעבורה ותקנות ההובלה, לפי העניין.
כאמור בסעיף 7 לעיל, שלושת התפקידים – קצין הבטיחות, האחראי המקצועי ואחראי בטיחות ההובלה, יכולים להתקיים באדם אחד, שני בני אדם או שלושה בני אדם המוצעים על ידי המציע.

תנאי סף נהגים
על כל אחד מהנהגים לעמוד בכל אחד מתנאי הסף שלהלן:

13.לנהג היתר בתוקף להובלת חומרים מסוכנים במכלית נירוסטה.

14.לנהג ניסיון של 12 חודשים כנהג המוביל חומרים מסוכנים.

15.לנהג היתר כניסה לחצרות של גופים ביטחוניים, כגון: משרד הבטחון, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית או רפאל. לחברה יהיה שיקול דעת בלעדי להכריע האם לנהג היתר כניסה העומד בתנאי סף זה.

תנאי סף מכליות נירוסטה
על כל אחת ממכליות הנירוסטה לעמוד בכל אחד מתנאי הסף שלהלן:

16.המכלית מצוידת במשאבה בעלת יכולת שאיבה עצמאית של שפכים ללא צורך במקור חשמל/קומפרסור חיצוני.

17.המכלית בעלת חלוקה למספר תאים.

18.נפח המכלית אינו קטן מ-23,000 ליטר.

19.שנת ייצור המכלית היא 2011 ואילך.

20.המכלית בעלת יכולת שאיבה מעומקים ומגבהים.

21.המכלית מצוידת במנ"פ.

22.בהתאם לאישור מעבדת רכב מוסמכת ובהתאם לכל רישיון, המכלית רשאית על פי דין להוביל, לכל הפחות, חומרים בעלי מספרי האו"ם הבאים: 1824, 1993, 3082, 3267, 1719, 2920, 3287, 2672 ,1814  , 2810 , 2491.
 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il
את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר אביעד חליוה בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 3.5.21. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 20.5.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.