ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז מסגרת פומבי מס 02/2020 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות עם פסולת חומרים מסוכנים עם החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2020 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות עם פסולת חומרים מסוכנים עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכים במכרז:  בי.או.טי בניה וניהול בע"מ
                         ל.י. שיבז כהן הובלות ועבודות עפר בע"מ
 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות עם פסולת חומרים מסוכנים, הכוללות, בין היתר, ביצוע עבודות עם פסולת חומרים מסוכנים באמצעות צוותים מיומנים (כהגדרתם במסמכי המכרז) ועבודות הכוללות שימוש במגוון צמ"ה וכלים מסוגים שונים (להלן: "העבודות"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה תתקשר עם 3 ספקי מסגרת, אשר יעמדו בתנאי הסף ובניקוד האיכות המינימלי הקבוע במכרז, והם יעניקו לחברה, מעת לעת ועל פי צרכיה – ובהתאם להזמנות עבודה פרטניות שיועברו אליהם – את העבודות.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 (ארבע) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי – וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה לספק המסגרת הזוכה 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

27.01.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
02.02.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
 

  • המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש (3) שנים לפחות, במהלך השנים 2015 ועד שנת 2019 (כולל), בביצוע עבודה עם פסולת חומרים מסוכנים עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של 500,000 ש"ח (לפני מע"מ) במצטבר בכל אחת משלוש השנים האמורות (חמש מאות אלף ש"ח בכל שנה בנפרד).  
  • המציע בעל היתר הובלת פסולת מסוכנת כשהוא תקף במועד האחרון להגשת ההצעה.המציע מעסיק, ביחסי עובד-מעביד או כנותן שירותים, ארבעה (4) נהגים אשר כל אחד מהם     עונה בנפרד על כל הדרישות הבאות במצטבר :

– בעל רישיון להובלת חומרים מסוכנים.
– בעל רישיון נהיגה תקף בהתאם לסוג הכלים:
– 2 נהגים בעלי רישיון להפעלת מכונה ניידת;
– 2 נהגים בעלי רישיון בדרגת E+C;
– ביחס לשניים מארבעת הנהגים המוצגים, מתבקש המציע להציג הוכחה (כגון אך לא רק: חשבונית) בדבר כניסה קודמת        לחצר גוף בטחוני אחד לפחות (כגון: משרד הבטחון, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית, רפאל).

  • המציע בעל  רישיון מוביל על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, סוג ח' על שמו, המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 2, 3, 4 , 5, 6, 8, 9. 
  • מחזור ההכנסות המצטבר של המציע הנובע מביצוע עבודות טיפול ו/או מיון ו/או שינוע של חומרים מסוכנים או פסולת חומרים מסוכנים בשנים 2016, 2017 ו-2018 עמד על 500,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ). 
  • בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 04.02.2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.
המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 16.02.2020 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.