ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז מס 12/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקה, תחזוקה והשכרה של במות הרמה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מס' 12/2021 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקה, תחזוקה והשכרה של במות הרמה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכים במכרז: 
אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ –   שירותי אספקה, שירותי תחזוקה, שירותי השכרה. 
מנופי אבי בע"מ – שירותי אספקה. 
מנופי אבי תובלה ושירותים (1951) בע"מ – שירותי תחזוקה, שירותי השכרה.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס' 12/2021, להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקה, תחזוקה והשכרה של במות הרמה (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.

18.03.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
18.03.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
08.04.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן
14.04.21 – המועד להגשת ההצעה נדחה לתאריך 22.4.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00

החברה מעוניינת להקים מאגרים עבור שירותי אספקה, שירותי תחזוקה ושירותי השכרה של במות הרמה.

תקופת ההתקשרות היא לתקופה של 24 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת"), וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה לספק המסגרת הזוכה 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

מתן שירותי אספקה: 
1.המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.

2.ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

3.המציע הוא היצרן של הבמה (להלן: "היצרן").
לחלופין:
המציע הוא היבואן הרשמי בישראל מטעם היצרן (להלן: "היבואן הרשמי").
לחלופין:
המציע הוא סוכנות משנה מטעם היבואן הרשמי.

4.המציע סיפק בשלוש (3) השנים האחרונות לפני המועד האחרון להגשת הצעות, שש (6) במות מדגם מספריים.

מתן שירותי תחזוקה:
1.המציע עומד בתנאי הסף למתן שירותי אספקה שלעיל.

2.המציע מפעיל מוסך שירות פעיל ומחזיק מלאי חלפים זמין לבמות הרמה חשמליות.
לחלופין:
למציע התקשרות לתקופה של שלוש (3) שנים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות, עם ספק שירות פעיל המחזיק מלאי חלפים זמין לבמות הרמה חשמליות.

3.המציע סיפק בשנת 2019 או בשנת 2020, שירותי תחזוקה של במות הרמה חשמליות.

4.המציע מעסיק צוות תחזוקה לטיפול שוטף בבמה ובבמות החברה, למתן סיוע טכני ולמענה לתקלות, בזמינות בימים א'-ו'.
 
מתן שירותי השכרה:
1.המציע עומד בתנאי הסף למתן שירותי אספקה שלעיל.

2.המציע מחזיק במלאי זמין של במות הרמה חשמליות.
לחלופין:
למציע התקשרות לתקופה של שלוש (3) שנים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות, עם ספק המחזיק מלאי זמין של במות הרמה חשמליות.

3.המציע סיפק בשנת 2019 או בשנת 2020, שירותי השכרה של במות הרמה חשמליות.

4.למציע מערך שירות לקוחות, וצוות טכני למתן סיוע טכני ולמענה לתקלות, בזמינות בימים א'-ו'.
 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/ ביום 18.3.21. את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור ייחשב כ"מציע רשום".

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר סטיב ספיבק בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, כנדרש במכרז, עד ליום 4.4.21 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.
 
המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 18.4.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד. החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.
שימו לב ! המועד להגשת ההצעה נדחה לתאריך 22.4.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.