ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז מס 13/2021 הזמנה להציע הצעות לרכישת מערכת ICP – Inductively Coupled Plasma, כולל שירותי תחזוקה והספקת ציוד ומתכלים לחברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מס' 13/2021 הזמנה להציע הצעות לרכישת מערכת ICP – Inductively Coupled Plasma, כולל שירותי תחזוקה והספקת ציוד ומתכלים לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכה במכרז:
ספקטרו ישראל בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות במסגרת מכרז 13/2021 לרכישת מערכת ICP – Inductively Coupled Plasma, כולל שירותי תחזוקה והספקת ציוד ומתכלים (להלן: "ההזמנה" ו- "השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

25.04.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
25.04.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

עם תום התקנת המערכת וקבלתה על ידי החברה, המציע הזוכה יעניק לחברה אחריות של שנתיים למערכת.

עם תום תקופת האחריות תחל תקופת תחזוקה בת חמש (5) שנים. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו בחמש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, או חלק ממנה, בתיאום מראש עם המציע הזוכה.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1.המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.

2.ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

3.המציע הוא יצרן של המערכת.
לחלופין:
המציע הוא יבואן מורשה של המערכת.
לחלופין:
המציע הוא משווק מורשה של המערכת.

4.המציע הוא בעל ניסיון קודם באספקת מערכת ICP, מתן אחריות, שירותי תחזוקה ואספקת ציוד ומתכלים למערכת ICP, ללקוח (1) אחד לפחות, בחמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/
את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לרישום למכרז לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור וקיבל כמענה לבקשה לרישום את "מסמכי המכרז להגשה", ייחשב כ"מציע רשום".המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר סטיבן ספיבק בדוא"ל michrazim@escil.co.il  בפורמט וורד, עד ליום 3.5.21 ולא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 20.5.21 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.