ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז מס' 24/2021 הזמנה להציע הצעות לרכישת מערכת KJELDAHL, כולל שירותי אחריות, תחזוקה והספקת ציוד ומתכלים לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מס' 24/2021

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מס' 24/2021 הזמנה להציע הצעות לרכישת מערכת KJELDAHL, כולל שירותי אחריות, תחזוקה והספקת ציוד ומתכלים לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

16.8.2021    לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה – לחץ כאן

21.10.2021         עדכון ספק זוכה : סולטק אנליטיקס בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 24/2021 לרכישת מערכת KJELDAHL, כולל שירותי אחריות, תחזוקה והספקת ציוד ומתכלים (להלן: "ההזמנה" ו- "השירותים", בהתאמה) עבור החברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
1.רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1.1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
1.2. ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
1.3. המציע הוא יצרן של המערכת. לחלופין, המציע הוא יבואן מורשה של המערכת. לחלופין, המציע הוא משווק מורשה של המערכת.
1.4. המציע הוא בעל ניסיון קודם באספקת מערכת KJELDAHL, בחמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, הכוללת מתן אחריות, שירותי תחזוקה ואספקת ציוד ומתכלים למערכת KJELDAHL, ללקוח (1) אחד לפחות.
2.תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל ממועד קבלת הודעת הזכייה מהחברה ותסתיים בתום תקופת התחזוקה, סה"כ תקופת התקשרות ל- 7 שנים. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של5  שנים נוספות בתקופות קצובות של 12 חודשים כל אחת, זאת על פי שיקול דעתה.
3.חוברת המכרז לעיון תעלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/ ביום 28.7.21. לקבלת חוברת המכרז לעיון לחץ כאן.  את חוברת המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לרישום למכרז לכתובת דוא"לmichrazim@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור וקיבל כמענה לבקשה לרישום את "מסמכי המכרז להגשה", ייחשב כ"מציע רשום".
4.המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת הדואר האלקטרוני michrazim@escil.co.il , את בקשות ו/או שאלות ההבהרה יש להעביר על גבי פורמט וורד למר סטיב ספיבק, זאת עד ליום 4.8.21, ולא יאוחר מהשעה 14:00. לאחר שליחת הבקשות יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 25.8.21 החל מהשעה 9:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ