ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז פומבי מס 12/2020 להתקשרות בהסכם מסגרת לפינוי ומיחזור פסולת מחצר החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 12/2020 להתקשרות בהסכם מסגרת לפינוי ומיחזור פסולת מחצר החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכים במכרז:
מס' סעיף שם החברה הזוכה
2.3
2.5
2.6
עלה שרותי אקולוגיה בע"מ – ההתקשרות הסתיימה
טביב- איכות לסביבה בע"מ
 

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכם מסגרת לפינוי ומיחזור פסולת מחצר החברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת ההליך מעוניינת החברה להקים מספר תתי מאגרים ב-7 תחומים שונים (להלן: "תחום") כאשר תחת כל תחום ייבחרו 2-3 ספקי מסגרת (להלן: "ספק המסגרת") – הכל כמפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם כל ספק מסגרת תהא ל- 12 חודשים מיום שתחילתו במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים ב- 3 (שלוש) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

27.04.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
27.04.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 
11.05.20 –  לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן
17.05.20 – לצפייה במסמך הבהרות מס' 2 לחץ כאן

– המציע הנו בעל האישורים הבאים:

 • עבור התחום בסעיף  2.1.1 למסמכי המכרז – אישור מאת המשרד להגנת הסביבה על היותו תאגיד המורשה לפינוי ו/או קבלן מורשה מטעם תאגידי מחזור פסולת אלקטרונית בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות;
 • עבור התחום בסעיף 2.1.3  למסמכי המכרז – אישור היתר רעלים כולל עיסוק העברת פסולת חומרים מסוכנים ,טיפול בפסולת חומ"ס, ואישור מנהל רוחבי עבור סוג פסולת זה;
 • עבור התחומים בסעיף 2.1.5  למסמכי המכרז – אישור  היתר רעלים כולל עיסוק העברת פסולת חומרים מסוכנים ,טיפול בפסולת חומ"ס  ואישור מנהל רוחבי / אישור מנהל פרטני תוך הצגת מסמך המעיד על יכולת המציע לקבל אישור עבור סוג פסולת זו (אין מניעה להציג אישור שניתן קודם לכן עבור גוף אחר);
 • עבור התחום בסעיף 2.1.6 למסמכי המכרז – אישור  היתר רעלים כולל עיסוק העברת פסולת חומרים מסוכנים ,טיפול בפסולת חומ"ס  ואישור מנהל רוחבי עבור סוג פסולת זו;
 • עבור התחום בסעיף 2.1.7  למסמכי המכרז – אישור מאת המשרד להגנת הסביבה על היותו תאגיד המורשה לפינוי ו/או קבלן מורשה מטעם תאגידי מחזור פסולת נייר/קרטון בהתאם לחוק מחזור האריזות.

– המציע או קבלן המשנה המוצע מטעמו  למתן שירותי ההובלה – בעל רישיון מוביל כמפורט להלן:

 • עבור התחום בסעיף  2.1.1 למסמכי המכרז – רישיון מוביל סוג ו';
 • עבור התחומים בסעיף 2.1.2  למסמכי המכרז – סוג רישיון מוביל סוג ו';
 • עבור התחומים בסעיף 2.1.3  למסמכי המכרז – סוג רישיון מוביל סוג ח';
 • עבור התחומים בסעיף 2.1.4 למסמכי המכרז –  סוג רישיון מוביל סוג ח';
 • עבור התחומים בסעיף 2.1.5 למסמכי המכרז –  סוג רישיון מוביל סוג ח';
 • עבור התחומים בסעיף 2.1.6 למסמכי המכרז –  סוג רישיון מוביל סוג ח';
 • עבור התחומים בסעיף 2.1.7 למסמכי המכרז –  סוג רישיון מוביל סוג ו'.

– המציע בעל ניסיון של בביצוע שירותי פינוי ומחזור של פסולת מן התחום אליו מוגשת הצעתו במהלך שנה אחת רצופה מתוך שלוש שנים שקדמו למועד ההצעה וזאת עבור שני גופים נפרדים שלכל אחד בנפרד ניתנו השירותים לתקופה של שנה רצופה לפחות בהיקף של 10 טון לשנה במצטבר.
מובהר כי מציע אשר מגיש הצעתו למספר תחומים יידרש להציג ניסיון בגין כל תחום בנפרד.

– בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:
www.enviro-services.co.il.
את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר עמית כהן בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 7.5.2020 לא יאוחר מהשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 18.5.2020 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.