ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז פומבי מס 31/2021 למתן שירותי ליווי להליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים בכירים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 31/2021 למתן שירותי ליווי להליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים בכירים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכה בהליך: אדם מילא בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי ליווי להליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים בכירים עבור החברה.

26.05.21 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
27.05.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
10.06.21 – לצפייה במעה לשאלות הבהרה לחץ כאן

השירותים שיינתנו על ידי המציע הזוכה, יכול שיכללו, בין היתר, את כל המפורט להלן וכן כל שירות המפורט במסמכי המפרט וההסכם המצורפים למסמכי המכרז: ייעוץ וליווי לוועדת איתור; ייעוץ בקביעת תנאי סף ואמות מידה; ניסוח והכנת מסמכי האיתור; הקמת תיבת הצעות ייעודית לקבלת ההצעות, ניהולה, והכנת תיק לכל מועמד; נוכחות והשתתפות בישיבות הוועדה; מתן חוות דעת; בחינת ההצעות שיתקבלו ומתן המלצות לוועדה; יצירת קשר עם מועמדים; יצירת קשר עם ממליצים ; הכנת דו"חות; העמדת רפרנט לליווי ההליך; העמדת שירותי ליווי של איש מקצוע בעל ניסיון בתחום האבחון; ניהול הליכי מיון המותאמים לבכירים ; ליווי החברה בהליך "איתור אקטיבי"; שירותים משלימים / נלווים נוספים, ככל שידרשו.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, בשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת למציע הזוכה, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא גוף או תאגיד רשום כדין בישראל שבמועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

  • המציע בעל ניסיון קודם מוכח, במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, בליווי גופים וארגונים בהליכי איתור עובדים בכירים כפופי מנכ"ל, וזאת במסגרת חמישה (5) הליכים שונים, אשר בוצעו עבור חברות ממשלתיות, וכל ההליכים הסתיימו באיתור מועמד וכריתת הסכם עמו.
  • נציג המציע (רפרנט) המוצע על ידי המציע, ואשר יעניק את השירותים לחברה באם ייבחר המציע עונה על כל הדרישות הבאות במצטבר:

(א) בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
(ב) בעל ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות בליווי וועדות איתור לעובדים בכירים כפופי מנכ"ל, כאשר ליווה לפחות שלוש (3) וועדת איתור של בעלי התפקידים האמורים עבור חברה ממשלתית.

  • איש המקצוע המוצע על ידי המציע, ואשר יעניק את השירותים לחברה באם ייבחר המציע עונה על כל הדרישות הבאות במצטבר:

(א) בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה במדעי ההתנהגות ו/או מדעי החברה.
(ב) בעל ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות באבחון של לפחות 5 מועמדים לתפקידים בכירים כפופי מנכ"ל.
למען הסר ספק, יש להציג שני נותני שירותים שונים לתפקידים "איש המקצוע" ו"נציג המציע".

  • המציע הנו בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות בקיום ועריכת של מבחני מיון ואמינות כולל הכנת חוות דעת מסכמות לעובדים בכירים כפופי מנכ"ל.
  • המציע בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' עדי עסיס בובליל בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 6.6.2021 לא יאוחר מהשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 17.6.2021 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, תל אביב (קומה 4), ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.