ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז פומבי מס' 32/2021 לפיתוח, שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת תהליך מתוצרת GE – CIMPLICITY עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 32/2021 לפיתוח, שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת תהליך מתוצרת GE – CIMPLICITY עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

28.07.21 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

עדכון 21/11/2021 :  זוכה: אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לפיתוח, שדרוג ותחזוקה של מערכת בקרת תהליך מתוצרת GE – CIMPLICITY הקיימת בחברה.
השירותים שיינתנו על ידי המציע הזוכה, יהיו על פי המפורט במסמכי המכרז, ובהתבסס על המערכות הקיימות לחברה – מעת לעת, כאשר החברה תבקש לקבל מהמציע הזוכה שירותי איפיון/שדרוג/תיקון היא תפנה למציע הזוכה על מנת לקבל הערכה של שעות העבודה הנדרשות, ולאחר שזו תאושר על ידי החברה, יהא זכאי המציע הזוכה לתמורה בגובה שעות העבודה שיבוצעו על ידו.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה. לחברה שמורה הזכות להאריך תקופה זו, בשתי (2) תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, וזאת בהודעה מוקדמת למציע הזוכה, ועד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת ארבע שנים.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שבמועד הגשת ההצעות מקיים בעצמו אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

המציע הנו בעל ניסיון באיפיון ו/או שדרוג ו/או תחזוקה של מערכת בקרת תהליך מתוצרת GE – CIMPLICITY עבור שלושה גופים נפרדים לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות.
המציע מעסיק, ביחסי עובד מעביד, שלושה (3) תוכניתנים המתמחים במערכת בקרת תהליך מתוצרת GE – CIMPLICITY .
המציע מפעיל מרכז תמיכה בעברית הפועל בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 לפחות.
המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 21.7.21 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 4.8.21 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל בנאות חובב, ושם בלבד.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.