ארכיון מכרזים שהסתיימו

תם מועד ההגשה – מכרז פומבי 12/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות כלליות בחצרי החברה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 12/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות כלליות
בחצרי החברה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכים במכרז 
סעיף שם החברה הזוכה 
ענף חשמל ותקשורת אפקון התקנות ושרותים בע"מ
אלקטרייט בע"מ
חשמלור עסיס בע'מ
 
ענף שיפוצים
ענף עבודות בטון
חמו שי עבודות בניה ופיתוח בע"מ
טלאור בניין בע"מ
קלסיקת השיפוץ בע"מ
 
ענף קונסטרוקציה קלסיקת השיפוץ בע"מ
ג.ר.ס. מתכות בע"מ
 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות כלליות בחצרי החברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת הליך זה מעוניינת החברה להקים שמונה תת מאגרים בתחומי קבלנות שונים כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "תחום" או "תת מאגר"), ולהתקשר עם עד שלושה מציעים אשר יקבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר תחת אותו תחום בהסכם מסגרת– ואשר אליהם יועברו מעת לעת ובהתאם לצרכי החברה, בקשות פרטניות לקבלת הצעות מחיר תחת אותו תחום (להלן: "ספק המסגרת").

תקופת ההתקשרות עם כל ספק מסגרת תהא ל- 12 חודשים מיום שתחילתו במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים ב- 4 (ארבע) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל קבלן מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

03.12.19 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
08.12.19 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 
18.12.19 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

  • המציע הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 תחת קבוצת הסיווג וקוד הענף והרלוונטי בתחומים אליהם מבקש המציע להשתתף או שלפי סעיף 2(ב) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 רשום בענף הראשי לפרק הרלוונטי.
  • המציע ביצע, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, עבודות בתחום בו הוא מעוניין להשתתף עבור גוף אחד או יותר בהיקף מצטבר של 100,000 ש"ח  (לפני מע"מ) בכל אחת משלוש השנים 2016, 2017 ו 2018 (100 אש"ח בנפרד לכל שנה).
  • מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018 בנפרד עמד על 200,000ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).
  • המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד, בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 15/12/2019 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 29/12/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 14:00 . הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.